Sắp xếp lại các Ghim và phần bảng

Bạn có thể sắp xếp lại các Ghim đã lưu và phần bảng của mình để sắp xếp lại các ý tưởng. Tìm hiểu cách di chuyển Ghim vào bảng khác của bạn .

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ