Sắp xếp các bảng của bạn

Xem hướng dẫn cho:

Bạn có thể sắp xếp các bảng của mình trên hồ sơ theo cách thuận tiện cho bạn. Bạn có thể sắp xếp bảng tự động hoặc kéo và thả bảng để sắp xếp thủ công trên web.

Sắp xếp bảng tự động

 1. Từ Pinterest, hãy mở hồ sơ của bạn
 2. Nhấp vào Bảng để xem các bảng của bạn
 3. Để mở menu sắp xếp bảng, hãy nhấp vào
  • Tùy chọn Được lưu lần cuối vào sẽ sắp xếp các bảng của bạn để hiển thị các lượt lưu gần đây nhất của bạn trước
  • Tùy chọn A đến Z sẽ sắp xếp bảng của bạn theo thứ tự ABC
  • Tùy chọn Mới nhất sẽ sắp xếp theo ngày tạo bảng và hiển thị bảng mới nhất trước
  • Tùy chọn Cũ nhất sẽ sắp xếp theo ngày tạo bảng và hiển thị bảng cũ nhất trước

Sắp xếp bảng bằng tay

 1. Từ Pinterest, hãy mở hồ sơ của bạn
 2. Nhấp vào Bảng để xem các bảng của bạn
 3. Nhấp vào một bảng và kéo vào một khoảng trắng giữa hai bảng khác (bất kỳ bảng xung quanh đó sẽ xê dịch để tạo khoảng trống)
 4. Nếu được nhắc, nhấp vào Mất tùy chỉnh trước đó

Sắp xếp bảng tự động

 1. Từ hồ sơ, hãy nhấn vào Bảng để xem các bảng của bạn
 2. Để mở menu sắp xếp bảng, hãy nhấn vào
 3. Chọn một tùy chọn sắp xếp từ menu
  • Tùy chọn Được lưu lần cuối vào sẽ sắp xếp các bảng của bạn để hiển thị các lượt lưu gần đây nhất của bạn trước
  • Tùy chọn A đến Z sẽ sắp xếp bảng của bạn theo thứ tự ABC
  • Tùy chọn Mới nhất sẽ sắp xếp theo ngày tạo bảng và hiển thị bảng mới nhất trước
  • Tùy chọn Cũ nhất sẽ sắp xếp theo ngày tạo bảng và hiển thị bảng cũ nhất trước

Sắp xếp bảng tự động

 1. Từ hồ sơ, hãy nhấn vào Bảng để xem các bảng của bạn
 2. Để mở menu sắp xếp bảng, hãy nhấn vào
 3. Chọn một tùy chọn sắp xếp từ menu
  • Tùy chọn Được lưu lần cuối vào sẽ sắp xếp các bảng của bạn để hiển thị các lượt lưu gần đây nhất của bạn trước
  • Tùy chọn A đến Z sẽ sắp xếp bảng của bạn theo thứ tự ABC
  • Tùy chọn Mới nhất sẽ sắp xếp theo ngày tạo bảng và hiển thị bảng mới nhất trước
  • Tùy chọn Cũ nhất sẽ sắp xếp theo ngày tạo bảng và hiển thị bảng cũ nhất trước

Sắp xếp bảng bằng tay

 Một số người dùng đang báo cáo sự cố thiếu các nút "Di chuyển", "Sao chép" hoặc "Hợp nhất". Chúng tôi đang cố gắng sửa lỗi này.

 1. Từ hồ sơ, hãy nhấn vào Bảng để xem các bảng của bạn
 2. Nhấn và giữ một trong các bảng của bạn
 3. Chọn biểu tượng mũi tên
 4. Kéo và thả bảng để sắp xếp lại chúng
 5. Nhấn vào Xong

 

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ