Mã ghim

Xem hướng dẫn cho:

Mã ghim là các mã đặc biệt bạn có thể tạo ra để chia sẻ hồ sơ trên Pinterest của mình trong thế giới thực. Khi ai đó thấy Mã ghim của bạn, họ sẽ sử dụng Pinterest Lens để quét mã. Nếu bạn có một tài khoản cá nhân, thì bạn có thể thiết lập Mã ghim để chuyển hướng mọi người đến hồ sơ của mình. Nếu bạn có tài khoản doanh nghiệp, thì bạn có thể thiết lập Mã ghim để chuyển hướng mọi người đến hồ sơ hoặc bất kỳ bảng nào của mình.

Bạn có thể tạo Mã ghim trên trình duyệt máy tính hoặc trong ứng dụng Pinterest. Lưu Mã ghim và chia sẻ để mọi người có thể tìm thấy bạn và các ý tưởng của bạn trên Pinterest.

Tạo Mã ghim cho hồ sơ của bạn

 1. Chuyển đến hồ sơ của bạn
 2. Nhấp vào ảnh đại diện của bạn
 3. Nhấp vào Tải xuống Mã ghim

Tạo Mã ghim cho bảng

Chỉ dành cho các tài khoản doanh nghiệp

 1. Nhấn vào một bảng
 2. Nhấp vào nút Mã ghim
 3. Chọn Thay đổi hình ảnh để thay đổi hình ảnh Mã ghim hoặc nhấp vào Tải xuống Mã ghim

Tạo Mã ghim cho hồ sơ của bạn

 1. Chuyển đến hồ sơ của bạn
 2. Nhấn vào ảnh đại diện của bạn
 3. Chọn Tạo Mã ghim

Tạo Mã ghim cho bảng

Chỉ dành cho các tài khoản doanh nghiệp

 1. Nhấn vào một bảng
 2. Nhấn vào nút Mã ghim
 3. Chọn Thay đổi hình ảnh để thay đổi hình ảnh Mã ghim hoặc nhấn vào Tải xuống Mã ghim để tải Mã ghim xuống

Tạo Mã ghim cho hồ sơ của bạn

 1. Chuyển đến hồ sơ của bạn
 2. Nhấn vào ảnh đại diện của bạn
 3. Chọn Tạo Mã ghim

Tạo Mã ghim cho bảng

Chỉ dành cho các tài khoản doanh nghiệp

 1. Nhấn vào một bảng
 2. Nhấn vào nút Mã ghim
 3. Chọn Thay đổi hình ảnh để thay đổi hình ảnh Mã ghim hoặc nhấn vào Tải xuống Mã ghim để tải Mã ghim xuống

Chia sẻ Mã ghim

Khi hiển thị Mã ghim, phần hình tròn của Mã ghim cần phải có đường kính tối thiểu là 1,5 inch để có thể quét chính xác. Nếu bạn đang in Mã ghim trên một vật thể thực, bạn cần in Mã ghim lên một bề mặt phẳng để có thể nhìn thấy Mã ghim rõ ràng.

Hãy chắc chắn rằng bạn sở hữu các quyền đối với hình ảnh của Mã ghim, như với bất kỳ Ghim nào khác bạn tạo trên Pinterest.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ