Pinterest và P3P

Một số trình duyệt yêu cầu sử dụng cookie bên thứ ba để thông báo biện pháp bảo mật sử dụng giao thức p3p. Tuy nhiên, tổ chức tạo ra giao thức này (World Wide Web Consortium) đã tạm ngừng phát triển giao thức này và hầu hết trình duyệt web hiện đại không hỗ trợ giao thức này.
 
Đối với các trình duyệt vẫn hỗ trợ p3p, chúng tôi đã đặt một liên kết vào cookie của chúng tôi nhằm cho bạn biết nơi bạn có thể tìm hiểu thêm về các biện pháp sử dụng cookie của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cookie và p3p, hãy liên hệ với chúng tôi.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ