Pinterest không nhận ra email của bạn

Nếu chúng tôi không nhận ra địa chỉ email của bạn, bạn có thể thử một số cách.

Xem gợi ý về địa chỉ email của bạn hoặc đặt lại mật khẩu

Truy cập vào pinterest.com/password/reset/ và tìm kiếm tên người dùng hoặc hồ sơ của bạn để nhận gợi ý về địa chỉ email kết nối với tài khoản của bạn. Nếu cần, bạn cũng có thể sử dụng liên kết này để đặt lại mật khẩu khi bạn xác định được tài khoản của mình.

Đăng nhập bằng Facebook hoặc Google

Nếu tài khoản của bạn kết nối với Facebook hoặc Google, hãy nhấp vào Tiếp tục bằng Facebook hoặc Tiếp tục bằng Facebook thay vì nhập địa chỉ email và mật khẩu.

Hãy thử đăng nhập với lỗi chính tả

Có thể địa chỉ email bạn đã nhập khi đăng ký có lỗi chính tả. Hãy thử đăng nhập với địa chỉ email bị sai lỗi chính tả và mật khẩu.

Các lỗi chính tả thường gặp là:

  • Nhập vào .con thay vì .com
  • Nhập vào .com thay vì .net
  • Sử dụng @yahoo.com thay cho @ymail.com
  • Quên các con số trong địa chỉ (ví dụ: ten [at] aol.com thay vì ten123 [at] aol.com)
  • Sử dụng tên người dùng của một địa chỉ và miền của một địa chỉ khác (ví dụ: bạn có địa chỉ myname [at] yahoo.commyfirstname [at] gmail.com, nhưng bạn có thể đã đăng ký bằng myname [at] gmail.com)

Nếu bạn có thể đăng nhập, hãy nhớ cập nhật địa chỉ email của bạn để sửa lỗi chính tả.