Phản ứng

Xem hướng dẫn cho:

Bạn có thể phản ứng với các Ghim để chia sẻ ý kiến của mình và đưa ra phản hồi cho người đã tạo Ghim đó. Tại thời điểm này, phản ứng có sẵn cho các Ghim video không trả phí. Bạn không thể phản ứng với quảng cáo video hoặc nội dung video được quảng cáo.

Bạn có thể phản ứng với Ghim bằng nhiều biểu tượng khác nhau:

Phản ứng với một Ghim

Phản ứng với một Ghim theo nhiều cách khác nhau. Từ trái sang phải: Chọn trái tim khi yêu thích, mặt cười khi bạn muốn cười, dấu sao khi muốn cảm ơn, bóng đèn khi thấy ý tưởng hay hoặc khuôn mặt ngạc nhiên khi bất ngờ.

Phản ứng hiện chỉ có sẵn trên Android và iOS.

  1. Nhấn vào video Ghim bạn muốn phản ứng
  2. Nhấn vào bóng đèn và nhấn và giữ để chọn một trong các phản ứng

Để bỏ phản ứng, hãy nhấn vào bóng đèn một lần nữa.

  1. Nhấn vào video Ghim bạn muốn phản ứng
  2. Nhấn vào bóng đèn và nhấn và giữ để chọn một trong các phản ứng

Để bỏ phản ứng, hãy nhấn vào bóng đèn một lần nữa
 

Việc phản ứng với Ghim chia sẻ suy nghĩ của bạn về Ghim đó, nhưng không lưu Ghim. Nếu bạn muốn xem Ghim sau này, hãy đảm bảo lưu Ghim vào bảng. Bạn cũng có thể nhấp vào số lượng phản ứng trên Ghim và xem ai đã phản ứng với Ghim.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ