Báo cáo hình ảnh bạo lực

Pinterest không cho phép chia sẻ Ghim bạo lực vô cớ hoặc để giải trí cá nhân. Nếu bạn thấy những nội dung như thế này trên Pinterest, hãy báo cáo cho chúng tôi.

Nâng cao nhận thức hoặc thể hiện sự quan tâm đến các sự kiện lịch sử có thể là lý do chính đáng để lưu hình ảnh bạo lực. Những trường hợp này không vi phạm chính sách của chúng tôi, nhưng không phải ai cũng cảm thấy thoải mái với những hình ảnh như thế này. Chúng tôi có thể làm cho nội dung này ít hiển thị hơn ở những nơi mà mọi người không nghĩ là họ sẽ thấy chúng.

Nhớ rằng bản tin nhà của bạn chứa đầy Ghim từ những nội dung mà bạn theo dõi và cả Ghim chúng tôi đã chọn cho bạn. Nếu bạn không muốn thấy một số Ghim nhất định trong bảng tin nhà của mình, thì bạn có thể hủy theo dõi những người, bảng hoặc chủ đề đó.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ