Báo cáo nội dung nào đó trên Pinterest

Nếu bạn tìm thấy Ghim vi phạm Chính sách Sử dụng Được chấp nhận của chúng tôi, bạn có thể báo cáo ẩn danh Ghim đó cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét báo cáo của bạn và hành động nếu tìm thấy nội dung không thể chấp nhận. Để ngừng xem tất cả các Ghim của ai đó hoặc ngăn cản ai đó theo dõi bạn, hãy chặn hồ sơ của họ.

Báo cáo một Ghim

Báo cáo một nhận xét

Báo cáo tin nhắn

Báo cáo ảnh của ai đó trên Ghim

Bạn sẽ vẫn có thể thấy tài khoản, các bảng, Ghim và nhận xét của một người sau khi bạn báo cáo họ. Để ẩn bớt nội dung của họ, bạn có thể hủy theo dõi bảng này, hủy theo dõi hồ sơ này hoặc chặn người dùng này đồng thời báo cáo.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ