Yêu cầu tham gia một bảng

Khi sử dụng Pinterest trên máy tính, bạn có thể cho phép những người khác yêu cầu tham gia bảng của bạn. Một số bảng sẽ cho phép bạn yêu cầu tham gia, dựa trên cài đặt của chủ sở hữu bảng.

Cho phép yêu cầu tham gia bảng của bạn

Yêu cầu tham gia bảng của người khác

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ