Yêu cầu tham gia một bảng

Xem hướng dẫn cho:

Khi sử dụng Pinterest trên máy tính, bạn có thể cho phép những người khác yêu cầu tham gia bảng của bạn. Một số bảng sẽ cho phép bạn yêu cầu tham gia, dựa trên cài đặt của chủ sở hữu bảng.

Cho phép yêu cầu tham gia bảng của bạn

 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấp vào một bảng
 2. Nhấp vào Mời bên cạnh ảnh hồ sơ của bạn  
 3. Nhấp vào  bên cạnh “Mời thành viên nhóm”
 4. Bật Yêu cầu nhóm
 5. Nhấp vào Xong

Cách này sẽ thêm một nút "Yêu cầu tham gia" vào bảng của bạn. Bạn sẽ nhận được một email và thông báo đẩy khi ai đó yêu cầu tham gia. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu này từ hộp thư đến của mình.

 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấn vào một bảng
 2. Nhấn vào  ở trên cùng
 3. Nhấn vào 
 4. Bật Yêu cầu tham gia
 5. Nhấn vào Xong ở góc trên bên phải

Cách này sẽ thêm một nút "Yêu cầu tham gia" vào bảng của bạn. Bạn sẽ nhận được một email và thông báo đẩy khi ai đó yêu cầu tham gia. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu này từ hộp thư đến của mình.

 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấn vào một bảng
 2. Nhấn vào  ở góc trên bên phải
 3. Nhấn Sửa
 4. Bật Yêu cầu tham gia
 5. Nhấn vào Đã xong ở góc trên bên phải 

Cách này sẽ thêm một nút "Yêu cầu tham gia" vào bảng của bạn. Bạn sẽ nhận được một email và thông báo đẩy khi ai đó yêu cầu tham gia. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu này từ hộp thư đến của mình.

Yêu cầu tham gia bảng của người khác

 1. Nhấp vào bảng bạn muốn tham gia
 2. Nhấp vào Yêu cầu tham gia bên cạnh nút "Theo dõi" của bảng

Nếu yêu cầu của bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận được một email và thông báo đẩy.

 1. Nhấn vào bảng bạn muốn tham gia
 2. Nhấn Tham gia bên cạnh nút "Theo dõi" của bảng

Nếu yêu cầu của bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận được một email và thông báo đẩy.

Nhấn vào bảng bạn muốn tham gia
Nhấn vào Yêu cầu tham gia bên cạnh nút "Theo dõi" của bảng

Nếu yêu cầu của bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận được một email và thông báo đẩy.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ