Đặt lại mật khẩu của bạn

Nếu bạn quên mật khẩu, chúng tôi có thể gửi cho bạn một liên kết để tạo mật khẩu mới và truy cập lại vào tài khoản.

  1. Truy cập vào pinterest.com/password/reset để yêu cầu đặt lại mật khẩu
  2. Nhập email, tên hoặc tên người dùng của bạn, sau đó nhấn vào Tìm kiếm  để tìm tài khoản của bạn
  3. Chọn tài khoản của bạn
  4. Chọn địa chỉ email kết nối với tài khoản của bạn để nhận email đặt lại mật khẩu
  5. Nhấp vào liên kết trong email và nhập mật khẩu mới

Hãy nhớ rằng để bảo vệ tài khoản của bạn, chúng tôi không cho phép bạn sử dụng bất kỳ mật khẩu nào đã dùng gần đây.

Khi đặt lại mật khẩu, bạn sẽ cần phải cập nhật mật khẩu trên tất cả thiết bị mà bạn sử dụng Pinterest.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ