Xem các lần đăng nhập gần đây

Nếu bạn nghĩ rằng ai đó đã đăng nhập vào tài khoản Pinterest của bạn, hãy xem danh sách tất cả các lần đăng nhập gần đây từ máy tính.

Để xem danh sách thiết bị đã đăng nhập vào tài khoản của bạn:

  1. Đăng nhập vào Pinterest trên trình duyệt web đáng tin cậy
  2. Nhấp vào  ở trên cùng của Pinterest để mở menu
  3. Nhấp vào Cài đặt để mở cài đặt
  4. Cuộn xuống phần "Bảo mật"
  5. Nhấp vào Hiển thị các phiên

Bạn sẽ thấy danh sách các thiết bị đã đăng nhập vào tài khoản của bạn, bao gồm cả ngày tháng và vị trí đăng nhập. Nhấp vào Kết thúc Hoạt động để thu hồi quyền truy cập của bất kỳ phiên nào bạn không nhận ra.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ