Gửi Ghim, bảng hoặc hồ sơ

Chia sẻ Ghim, bảng hoặc hồ sơ với bạn bè trên Pinterest. 

Khi bạn chia sẻ một Ghim hoặc gửi một tin nhắn trên Pinterest, chúng tôi sẽ đề xuất một danh sách liên hệ cho bạn, gồm những người bạn từng tương tác trước đây trên Pinterest. Nếu bạn đã chia sẻ sổ địa chỉ và điện thoại hoặc danh sách bạn bè Facebook của mình với chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ đề xuất những người được biết là có sử dụng Pinterest trong các danh sách đó. Chúng tôi không sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác nào ngoài để kết nối bạn với các liên hệ của mình.

Nếu bạn muốn chia sẻ Ghim bên ngoài Pinterest, hãy tìm hiểu cách chia sẻ Ghim.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ