Chia sẻ Ghim và bảng với mạng xã hội

Xem hướng dẫn cho:

Bạn có thể chia sẻ Ghim và bảng bạn tìm thấy trên Pinterest với các mạng xã hội.

Chia sẻ Ghim với mạng xã hội

 1. Tìm Ghim trên bảng của bạn và nhấp vào Gửi ở góc trên bên trái của Ghim
 2. Chọn mạng xã hội bạn muốn chia sẻ Ghim lên đó
 3. Làm theo các bước để đăng nhập, viết mô tả và chia sẻ Ghim

Chia sẻ bảng với mạng xã hội

 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy mở bảng bạn muốn chia sẻ
 2. Nhấp vào trên tiêu đề bảng
 3. Chọn mạng xã hội bạn muốn chia sẻ Ghim lên đó
 4. Làm theo các bước để đăng nhập, viết mô tả và chia sẻ bảng

Chia sẻ Ghim với mạng xã hội

 1. Từ chế độ xem cận cảnh Ghim, hãy nhấn vào Gửi ở góc trên bên phải
 2. Chọn mạng xã hội bạn muốn chia sẻ Ghim lên đó hoặc nhấn vào để có thêm tùy chọn
 3. Làm theo các bước để đăng nhập, viết mô tả và chia sẻ Ghim

Chia sẻ bảng với mạng xã hội

 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy mở bảng bạn muốn chia sẻ
 2. Nhấn vào ở trên cùng màn hình
 3. Chọn mạng xã hội bạn muốn chia sẻ Ghim lên đó hoặc nhấn vào để có thêm tùy chọn
 4. Làm theo các bước để đăng nhập, viết mô tả và chia sẻ bảng

Chia sẻ Ghim với mạng xã hội

 1. Từ chế độ xem Ghim cận cảnh , nhấn vào Lưu ở góc trên bên phải
 2. Chọn mạng xã hội bạn muốn chia sẻ Ghim lên đó
 3. Làm theo các bước để đăng nhập, viết mô tả và chia sẻ Ghim

Chia sẻ bảng với mạng xã hội

 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy mở bảng bạn muốn chia sẻ
 2. Nhấn vào ở góc trên bên phải
 3. Chọn mạng xã hội bạn muốn chia sẻ Ghim lên đó
 4. Làm theo các bước để đăng nhập, viết mô tả và chia sẻ bảng

Khi bạn chia sẻ nội dung trên Pinterest với mạng xã hội khác, chúng tôi không thể biết được là bạn đã chia sẻ Ghim hoặc bảng đó với ai.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ