Chống tự sát, tự hành xác và bạo lực gia đình

Chúng tôi không cho phép kích động hoặc cổ vũ việc tự hành xác, rối loạn ăn uống, bạo lực gia đình hoặc lạm dụng ma túy. Nếu bạn cảm thấy dường như ai đó dự định tự làm hại bản thân, tự sát hoặc có nguy cơ bị bạo lực gia đình, vui lòng thông báo cho chính quyền địa phương và báo cáo nội dung đó cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc với người đã đăng nội dung đó.

Nếu bạn đang phải chống chọi với suy nghĩ muốn tự sát, đang muốn làm tổn thương chính mình hoặc là nạn nhân của bạo lực gia đình, hãy nhớ rằng luôn có sự trợ giúp. Bạn luôn có thể liên hệ với bạn bè, gia đình hoặc tổ chức địa phương để được hỗ trợ. Chúng tôi cũng liệt kê danh sách tài nguyên dưới đây.

Trợ giúp ngăn chặn tự sát và tự hành xác

Tài nguyên chống bạo lực gia đình

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ