Chuyển về tài khoản cá nhân

Xem hướng dẫn cho:

Bạn có thể chuyển đổi tài khoản doanh nghiệp của mình thành tài khoản cá nhân nếu không còn cần truy cập vào các công cụ quảng cáo hoặc phân tích.

Nếu bạn đã tạo bất kỳ quảng cáo nào trên Pinterest hoặc nếu bạn có tài khoản doanh nghiệp được liên kết, thì bạn có thể không thấy tùy chọn này trong cài đặt tài khoản. Liên hệ với chúng tôi để chuyển đổi hoặc hủy kích hoạt tài khoản của bạn.

 1. Nhấp vào và chọn Cài đặt
 2. Chọn Cài đặt tài khoản ở bên trái của màn hình
 3. Nhấp vào Chuyển đổi về tài khoản cá nhân
 4. Chỉnh sửa tên của bạn (tùy chọn) và nhấp vào Tiếp theo
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào
 2. Chọn Cài đặt tài khoản
 3. Nhấn vào Chuyển đổi về tài khoản cá nhân
 4. Chỉnh sửa tên của bạn (tùy chọn) và nhấn vào Tiếp theo
 5. Nhấn vào Chuyển đổi tài khoản
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào
 2. Chọn Cài đặt tài khoản
 3. Nhấn vào Chuyển đổi về tài khoản cá nhân
 4. Chỉnh sửa tên của bạn (tùy chọn) và nhấn vào Tiếp theo
 5. Nhấn vào Chuyển đổi tài khoản
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ