Chuyển đổi giữa các tài khoản

Xem hướng dẫn cho:

Đăng nhập vào nhiều tài khoản Pinterest và chuyển đổi giữa chúng mà không cần đăng xuất. Bạn có thể thêm tối đa bốn tài khoản Pinterest trong bất kỳ sự kết hợp nào giữa các tài khoản doanh nghiệp và cá nhân.

Thêm một tài khoản

 1. Nhấp vào ở trên cùng của Pinterest
 2. ChọnThêm Tài khoản
 3. Nhập email và mật khẩu của bạn sau đó nhấp vào Đăng nhập hoặc nhấp Tiếp tục với Facebook hoặc Tiếp tục với Google

Khi bạn nhấp vào Đăng nhập, bạn sẽ thấy  bên cạnh ảnh đại diện của mình ở đầu Pinterest. Nhấp để mở menu chuyển đổi tài khoản. Nhấp vào xem hồ sơ để xem hồ sơ của bạn.

 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấn 
 2. Nhấn vào Thêm tài khoản
 3. Nhấn vào Đăng nhập hoặc tạo tài khoản mới
 4. Nhập địa chỉ email của bạn rồi nhấn vào Tiếp tục hoặc nhấn vào Tiếp tục bằng email, Tiếp tục bằng Facebookhoặc Tiếp tục với Google
 5. Nếu bạn đang đăng nhập vào một tài khoản hiện có, hãy nhập mật khẩu của bạn rồi nhấn vào Đăng nhập
 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấn 
 2. Nhấn vào Thêm tài khoản
 3. Nhấn vào Đăng nhập hoặc tạo tài khoản mới
 4. Nhấn vào Đăng nhập để đăng nhập vào tài khoản hiện có hoặc nhấn vào Tiếp tục bằng email, Tiếp tục bằng Facebookhoặc Tiếp tục với Google để tạo tài khoản mới
 5. Nếu bạn đang đăng nhập vào tài khoản hiện có, hãy nhấn vào Đăng nhập bằng Facebook, Đăng nhập bằng Googlehoặc nhập email và mật khẩu của bạn rồi nhấn vào Đăng nhập

Chuyển đổi giữa các tài khoản

 1. Khi bạn đăng nhập vào Pinterest, hãy nhấp vào  bên dưới ảnh đại diện của bạn
 2. Nhấp vào một trong các tài khoản khác của bạn để chuyển sang tài khoản đó

Bạn cũng có thể nhấp vào Thêm tài khoản để thêm tài khoản khác.

 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấn vào 
 2. Nhấn vào Chuyển đổi tài khoản
 3. Chọn tài khoản bạn muốn chuyển sang hoặc nhấn vào Đăng nhập hoặc tạo tài khoản mới để thêm hoặc tạo tài khoản mới
 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấn 
 2. Nhấn vào chuyển đổi tài khoản
 3. Chọn tài khoản bạn muốn chuyển sang hoặc nhấn vào Đăng nhập hoặc tạo tài khoản mới để thêm hoặc tạo tài khoản mới

Bạn có thể chuyển đổi tài khoản miễn là bạn vẫn còn trong cùng cùng một trình duyệt. Bạn sẽ không thể chuyển đổi tài khoản nếu bạn xóa bộ nhớ cache và cookie hoặc nếu bạn chuyển sang một thiết bị hoặc trình duyệt khác.

Để xóa tài khoản, hãy đăng xuất.