Chuyển đổi giữa các tài khoản

Đăng nhập vào nhiều tài khoản Pinterest và chuyển đổi giữa chúng mà không cần đăng xuất. Bạn có thể thêm tối đa bốn tài khoản Pinterest trong bất kỳ sự kết hợp nào giữa các tài khoản doanh nghiệp và cá nhân.

Thêm một tài khoản

Chuyển đổi giữa các tài khoản

Bạn có thể chuyển đổi tài khoản miễn là bạn vẫn còn trong cùng cùng một trình duyệt. Bạn sẽ không thể chuyển đổi tài khoản nếu bạn xóa bộ nhớ cache và cookie hoặc nếu bạn chuyển sang một thiết bị hoặc trình duyệt khác.

Để xóa tài khoản, hãy đăng xuất.