Chủ đề

Xem hướng dẫn cho:

Chủ đề là bảng tin gồm Ghim về một danh mục cụ thể. Nếu bạn muốn xem thêm Ghim liên quan đến chủ đề đó trên bảng tin nhà, hãy theo dõi chủ đề.

Theo dõi chủ đề

 1. Từ hồ sơ, hãy nhấp vào tab Chủ đề
 2. Cuộn qua các chủ đề được đề xuất và nhấp vào chủ đề để xem thêm Ghim
 3. Nhấp vào Theo dõi trên các chủ đề bạn muốn thêm vào bảng tin nhà
 1. Từ hồ sơ, hãy nhấn vào tab Chủ đề
 2. Nhấn vào Tìm chủ đề để theo dõi
 3. Chọn chủ đề bạn muốn theo dõi sau đó nhấn vào Xong
 1. Từ hồ sơ, hãy nhấn vào tab Chủ đề
 2. Nhấn vào Tìm chủ đề để theo dõi
 3. Chọn chủ đề bạn muốn theo dõi, sau đó nhấn vào Xong

Hủy theo dõi chủ đề

 1. Từ hồ sơ, hãy nhấp vào tab Chủ đề
 2. Cuộn xuống để xem tất cả các chủ đề bạn đang theo dõi
 3. Nhấp vào Đang theo dõi dưới các chủ đề bạn không còn muốn xem trong bảng tin nhà
 1. Từ hồ sơ, hãy nhấn vào tab Chủ đề
 2. Cuộn xuống để xem tất cả các chủ đề bạn đang theo dõi
 3. Nhấn vào Đang theo dõi trên các chủ đề bạn không còn muốn xem trong bảng tin nhà
 1. Từ hồ sơ, hãy nhấn vào tab Chủ đề
 2. Cuộn xuống để xem tất cả các chủ đề bạn đang theo dõi
 3. Nhấn vào Đang theo dõi dưới các chủ đề bạn không còn muốn xem trong bảng tin nhà

Khi bạn đã hủy theo dõi một chủ đề, bạn sẽ có tùy chọn để theo dõi lại chủ đề đó.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ