Cập nhật quốc gia hoặc ngôn ngữ

Xem hướng dẫn cho:

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt Pinterest để chọn quốc gia hoặc ngôn ngữ bạn muốn.

Cập nhật quốc gia

 1. Nhấp vào ở phía trên cùng Pinterest để mở menu
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Nhấp vào Cài đặt tài khoản
 4. Trong "Quốc gia/Vùng", hãy sử dụng trình đơn thả xuống để chọn quốc gia của bạn
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào
 2. Nhấn vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Nhấn vào Quốc gia/Vùng
 4. Chọn quốc gia
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào
 2. Nhấn Cài đặt tài khoản
 3. Nhấn vào Quốc gia/Vùng
 4. Chọn quốc gia

Cập nhật ngôn ngữ

 1. Nhấp vào ở trên cùng của Pinterest để mở menu
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Nhấp vào Cài đặt tài khoản
 4. Trong "Ngôn ngữ", hãy sử dụng trình đơn thả xuống để chọn ngôn ngữ của bạn

Ứng dụng Pinterest sử dụng ngôn ngữ đã chọn trong cài đặt của thiết bị. Tìm hiểu cách thay đổi ngôn ngữ của bạn trong Trung tâm Trợ giúp của Android.

Ứng dụng Pinterest sử dụng ngôn ngữ đã chọn trong cài đặt của thiết bị. Tìm hiểu cách thay đổi ngôn ngữ của bạn trong Trung tâm Trợ giúp của Apple.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ