Cập nhật quốc gia hoặc ngôn ngữ

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt Pinterest để chọn quốc gia hoặc ngôn ngữ bạn muốn.

Cập nhật quốc gia

 1. Nhấp vào phía trên bên phải giao diện Pinterest để mở menu
 2. Chọn Cài đặt
 3. Nhấp vào Cài đặt tài khoản
 4. Trong Quốc gia/Vùng, hãy sử dụng menu thả xuống để chọn quốc gia của bạn
 1. Từ hồ sơ, hãy nhấn vào  ở phía trên bên trái
 2. Chọn Cài đặt tài khoản
 3. Nhấn vào Quốc gia/Vùng
 4. Chọn quốc gia
 1. Từ hồ sơ, hãy nhấn vào  ở phía trên bên trái
 2. Chọn Cài đặt tài khoản
 3. Nhấn vào Quốc gia/Vùng
 4. Chọn quốc gia

Cập nhật ngôn ngữ

 1. Nhấp vào phía trên bên phải giao diện Pinterest để mở menu
 2. Chọn Cài đặt
 3. Nhấp vào Cài đặt tài khoản
 4. Trong Ngôn ngữ, hãy sử dụng menu thả xuống để chọn ngôn ngữ của bạn

Ứng dụng Pinterest sử dụng ngôn ngữ đã chọn trong cài đặt của thiết bị. Tìm hiểu cách thay đổi ngôn ngữ của bạn trong Trung tâm Trợ giúp của Android.

Ứng dụng Pinterest sử dụng ngôn ngữ đã chọn trong cài đặt của thiết bị. Tìm hiểu cách thay đổi ngôn ngữ của bạn trong Trung tâm Trợ giúp của Apple.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ