Cập nhật quyền riêng tư trên các công cụ tìm kiếm

Các công cụ tìm kiếm như Google, Bing và Yahoo có thể hiển thị hồ sơ và các bảng của bạn trong kết quả tìm kiếm của họ. Nếu bạn không muốn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, bạn có thể chỉnh sửa cài đặt để bật chế độ riêng tư trên các công cụ tìm kiếm. Nếu bạn đã xuất hiện trong một tìm kiếm, thì bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp công cụ tìm kiếm đó.

Bật chế độ riêng tư trên công cụ tìm kiếm

Mặc dù chúng tôi có thể ẩn hồ sơ của bạn, nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể ẩn tên bạn nếu người khác đã lưu Ghim của bạn. Để có thêm sự riêng tư, bạn có thể đổi tên hoặc sử dụng bảng bí mật.

Khi bạn bật Chế độ riêng tư trên công cụ tìm kiếm, chúng tôi sẽ thêm một thẻ vào các trang của bạn nhằm làm cho các công cụ tìm kiếm biết để loại trừ hồ sơ và các bảng của bạn ra khỏi kết quả tìm kiếm. Chúng tôi thêm thẻ ngay lập tức, nhưng thông tin của bạn có thể đã được thêm vào kết quả tìm kiếm trước đó.

Nếu hồ sơ, tên hoặc hình ảnh của bạn xuất hiện trong một tìm kiếm bên ngoài Pinterest, thì bạn có thể liên hệ với công cụ tìm kiếm để yêu cầu xóa thông tin:

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ