Thêm, sửa hoặc xóa nhận xét

Nhận trợ giúp về:
You can comment on Pins when you find something great.
Tìm hiểu cách:
 
Nhận xét về một Ghim
Sửa hoặc xóa nhận xét
Bạn gặp trục trặc khi nhận xét?
Nếu bạn có điều gì đó thú vị để nói về Ghim, hãy để lại nhận xét.
 
Để nhận xét về một Ghim:
 1. Nhấp vào Ghim đó
 2. Nhấp vào Nhận xét bên dưới ảnh của Ghim
 3. Thêm   nội dung tin nhắn vào hộp rồi nhấp vào Nhận xét

Để chỉnh sửa hoặc xóa một nhận xét:
 1. Từ Ghim, hãy nhấp vào Nhận xét
 2. Nhấp vào nút ba chấm bên cạnh nhận xét bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa
 3. Để chỉnh sửa nhận xét, hãy nhấp vào Chỉnh sửa, cập nhật nhận xét, sau đó nhấn Enter để lưu thay đổi
 4. Để xóa nhận xét, hãy nhấp vào Xóa

Để giúp ngăn chặn thư rác, chúng tôi không cho phép các tài khoản có địa chỉ email chưa được xác nhận đưa ra nhận xét.
 
Để xác nhận địa chỉ của bạn:
 1. Kiểm tra hộp thư email của bạn (cả thư mục spam!) để xem email xác nhận từ chúng tôi
 2. Nhấp vào Xác nhận Email trong email
 3. Nếu bạn không nhận được email đó, hãy gửi lại nó bằng cách nhấn Gửi lại email trong lưu ý ở trên cùng bảng tin nhà của bạn

Mẹo và gỡ rối sự cố

Nhận xét có giới hạn 500 ký tự. Bạn nên ghi nhận xét ngắn gọn và dễ hiểu!

Chúng tôi thực hiện một số thay đổi về cách nhận xét hoạt động. Giờ đây, nhận xét sẽ hiển thị trên tất cả các phiên bản của Ghim. Nhận xét trong Bảng bí mật và Bảng nhóm sẽ vẫn như vậy, nhưng nhận xét trong các bảng cá nhân đã thay đổi cách hoạt động.

You can comment on Pins when you find something great.
Tìm hiểu cách:
 
Nhận xét về một Ghim
Sửa hoặc xóa nhận xét
@mention một người
Bạn gặp trục trặc khi nhận xét?
Nếu bạn có điều gì đó thú vị để nói về Ghim, hãy để lại nhận xét.
 
Để nhận xét về một Ghim:
 1. Nhấn vào Ghim
 2. Nhấn Thêm nhận xét vào hộp bên dưới Ghim
 3. Thêm nhận xét của bạn và nhấn THÊM

Để chỉnh sửa hoặc xóa một nhận xét:
 1. Từ Ghim, hãy nhấn vào Nhận xét
 2. Nhấn vào Hiển thị tất cả nhận xét
 3. Nhấn vào nút ba chấm bên cạnh nhận xét bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa
 4. Để chỉnh sửa nhận xét, nhấn vào Chỉnh sửa, cập nhật nhận xét, sau đó nhấn vào Xong
 5. Để xóa nhận xét, hãy nhấn vào Xóa

@mention ai đó trong nhận xét hoặc mô tả Ghim và họ sẽ nhận được thông báo.
 
Để @mention người khác:
 1. Nhập ký hiệu @ và tên của người đó (ví dụ: @firstname)
 2. Nhấn đúng tên từ danh sách kết quả khớp mà chúng tôi hiển thị cho bạn

Để giúp ngăn chặn thư rác, chúng tôi không cho phép các tài khoản có địa chỉ email chưa được xác nhận đưa ra nhận xét.
 
Để xác nhận địa chỉ email của bạn:
 1. Kiểm tra hộp thư đến của bạn (cả thư mục thư rác nữa!) để xem email xác nhận từ chúng tôi
 2. Nhấn Xác nhận email trong email
 3. Nếu bạn không nhận được email đó, bạn có thể yêu cầu gửi lại bằng cách nhấn Gửi lại email trong phần lưu ý ở trên cùng bảng tin nhà của bạn

Mẹo và gỡ rối sự cố

Nhận xét có giới hạn 500 ký tự. Bạn nên ghi nhận xét ngắn gọn và dễ hiểu!

We made some changes to the way comments work. Now, comments will show on all versions of a Pin. Comments on Secret boards and Group boards will stay the same, but comments on individual boards have been refreshed. Please let us know what you think.

You can comment on Pins when you find something great.
Tìm hiểu cách:
 
Nhận xét về một Ghim
Sửa hoặc xóa nhận xét
Bạn gặp trục trặc khi nhận xét?
Nếu bạn có điều gì đó thú vị để nói về Ghim, hãy để lại nhận xét.
 
Để nhận xét về một Ghim:
 1. Nhấn vào Ghim
 2. Nhấn Thêm nhận xét vào hộp bên dưới Ghim
 3. Thêm nhận xét của bạn và nhấn Gửi

Để chỉnh sửa hoặc xóa một nhận xét:
 1. Từ Ghim, hãy nhấn vào Nhận xét
 2. Nhấn vào nút ba chấm bên cạnh nhận xét bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa
 3. Để chỉnh sửa nhận xét, nhấn vào Chỉnh sửa, cập nhật nhận xét, sau đó nhấn vào Xong
 4. Để xóa nhận xét, nhấn vào Xóa sau đó xác nhận bằng cách nhấn vào Xóa một lần nữa

Để giúp ngăn chặn thư rác, chúng tôi không cho phép các tài khoản có địa chỉ email chưa được xác nhận đưa ra nhận xét.
 
Để xác nhận địa chỉ của bạn:
 1. Kiểm tra hộp thư email của bạn (cả thư mục thư rác nữa!) để xem email xác nhận từ chúng tôi
 2. Nhấn vào Xác nhận Email trong email
 3. Nếu bạn không nhận được email đó, hãy gửi lại bằng cách nhấn Gửi lại email trong lưu ý ở trên cùng bảng tin nhà của bạn

Mẹo và gỡ rối sự cố

Nhận xét có giới hạn 500 ký tự. Bạn nên ghi nhận xét ngắn gọn và dễ hiểu!

Chúng tôi thực hiện một số thay đổi về cách nhận xét hoạt động. Giờ đây, nhận xét sẽ hiển thị trên tất cả các phiên bản của Ghim. Nhận xét trong Bảng bí mật và Bảng nhóm sẽ vẫn như vậy, nhưng nhận xét trong các bảng cá nhân đã thay đổi cách hoạt động.

You can comment on Pins when you find something great.
 
Tìm hiểu cách:
 
Nhận xét về một Ghim
Sửa hoặc xóa nhận xét
@mention một người
Bạn gặp trục trặc khi nhận xét?
Nếu bạn có điều gì đó thú vị để nói về Ghim, hãy để lại nhận xét.
 
Để nhận xét về một Ghim:
 1. Nhấn vào Ghim
 2. Nhấn Thêm nhận xét vào hộp bên dưới Ghim
 3. Thêm nhận xét của bạn và nhấn Gửi

Để chỉnh sửa hoặc xóa một nhận xét:
 1. Từ Ghim, hãy nhấn vào Nhận xét
 2. Nhấn vào nút ba chấm bên cạnh nhận xét bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa
 3. Để chỉnh sửa nhận xét, nhấn vào Chỉnh sửa, cập nhật nhận xét, sau đó nhấn vào Xong
 4. Để xóa nhận xét, nhấn vào Xóa sau đó xác nhận bằng cách nhấn vào Xóa một lần nữa

@mention ai đó trong nhận xét hoặc mô tả Ghim và họ sẽ nhận được thông báo.
 
Để @mention người khác:
 1. Nhập ký hiệu @ và tên của người đó (ví dụ: @firstname)
 2. Nhấn đúng tên từ danh sách kết quả khớp mà chúng tôi hiển thị cho bạn

Để giúp ngăn chặn thư rác, chúng tôi không cho phép các tài khoản có địa chỉ email chưa được xác nhận đưa ra nhận xét.
 
Để xác nhận địa chỉ của bạn:
 1. Kiểm tra hộp thư email của bạn (cả thư mục spam!) để xem email xác nhận từ chúng tôi
 2. Nhấn Xác nhận email trong email
 3. Nếu bạn không nhận được email đó, hãy gửi lại bằng cách nhấn Gửi lại email trong phần lưu ý ở trên cùng bảng tin nhà của bạn

Mẹo và gỡ rối sự cố

Nhận xét có giới hạn 500 ký tự. Bạn nên ghi nhận xét ngắn gọn và dễ hiểu!

Chúng tôi thực hiện một số thay đổi về cách nhận xét hoạt động. Giờ đây, nhận xét sẽ hiển thị trên tất cả các phiên bản của Ghim. Nhận xét trong Bảng bí mật và Bảng nhóm sẽ vẫn như vậy, nhưng nhận xét trong các bảng cá nhân đã thay đổi cách hoạt động.