Thêm, sửa hoặc xóa nhận xét

Nhận trợ giúp về:
Bạn có thể nhận xét về các Ghim hoặc @mention mọi người để thông báo cho họ khi bạn tìm thấy điều gì đó thú vị.
 
Tìm hiểu cách:
 
Nhận xét về một Ghim
Sửa hoặc xóa nhận xét
@mention một người
Bạn gặp trục trặc khi nhận xét?
Nếu bạn có điều gì đó thú vị để nói về Ghim, hãy để lại nhận xét.
 
Để nhận xét về một Ghim:
 1. Nhấp vào Ghim đó
 2. Nhấp vào Nhận xét bên dưới ảnh của Ghim
 3. Thêm   nội dung tin nhắn vào hộp rồi nhấp vào Nhận xét

Nếu cần chỉnh sửa nhận xét bạn đã đưa ra, bạn phải xóa nhận xét đó rồi nhận xét lại.
 
Để xóa nhận xét:
 1. Nhấp vào Ghim đó
 2. Nhấp vào Nhận xét bên dưới ảnh của Ghim
 3. Di chuột lên trên dấu X ở bên phải nhận xét của bạn và nhấp vào Xóa nhận xét
Bạn cũng có thể xóa các nhận xét của nhiều người khác về các Ghim của bạn. Chỉ cần làm theo các bước ở trên.

Bạn có thể @mention ai đó trong nhận xét hoặc mô tả Ghim và họ sẽ nhận được thông báo về việc đó.
 
Để @mention người khác:
 1. Nhập ký hiệu @ và tên của người đó (ví dụ: @firstname)
 2. Chọn đúng tên từ danh sách kết quả phù hợp mà chúng tôi hiển thị cho bạn
Người mà bạn đề cập sẽ chỉ nhận được một thông báo nếu họ cũng đang theo dõi một trong các bảng của bạn và họ đã bật thông báo nhận xét. 

Để giúp ngăn chặn thư rác, chúng tôi không cho phép các tài khoản có địa chỉ email chưa được xác nhận đưa ra nhận xét.
 
Để xác nhận địa chỉ của bạn:
 1. Kiểm tra hộp thư email của bạn (cả thư mục spam!) để xem email xác nhận từ chúng tôi
 2. Nhấp vào Xác nhận Email trong email
 3. Nếu bạn không nhận được email đó, hãy gửi lại nó bằng cách nhấn Gửi lại email trong lưu ý ở trên cùng bảng tin nhà của bạn

Mẹo và gỡ rối sự cố

Nhận xét có giới hạn 500 ký tự. Bạn nên ghi nhận xét ngắn gọn và dễ hiểu!
Bạn có thể nhận xét về các Ghim hoặc @mention mọi người để thông báo cho họ khi bạn tìm thấy điều gì đó thú vị.
 
Tìm hiểu cách:
 
Nhận xét về một Ghim
Sửa hoặc xóa nhận xét
@mention một người
Bạn gặp trục trặc khi nhận xét?
Nếu bạn có điều gì đó thú vị để nói về Ghim, hãy để lại nhận xét.
 
Để nhận xét về một Ghim:
 1. Nhấn vào Ghim
 2. Nhấn Thêm nhận xét vào hộp bên dưới Ghim
 3. Thêm nhận xét của bạn và nhấn THÊM

Nếu cần chỉnh sửa nhận xét bạn đã đưa ra, hãy xóa nhận xét đó rồi nhận xét lại.
 
Để xóa nhận xét:
 1. Nhấn vào Ghim bạn đã nhận xét để xem Ghim đó kỹ hơn
 2. Bấm vào nút bên cạnh nhận xét bạn muốn xóa
 3. Xác nhận là bạn thực sự muốn xóa nhận xét này rồi nhấn Xóa

@mention ai đó trong nhận xét hoặc mô tả Ghim và họ sẽ nhận được thông báo.
 
Để @mention người khác:
 1. Nhập ký hiệu @ và tên của người đó (ví dụ: @firstname)
 2. Nhấn đúng tên từ danh sách kết quả khớp mà chúng tôi hiển thị cho bạn

Để giúp ngăn chặn thư rác, chúng tôi không cho phép các tài khoản có địa chỉ email chưa được xác nhận đưa ra nhận xét.
 
Để xác nhận địa chỉ email của bạn:
 1. Kiểm tra hộp thư đến của bạn (cả thư mục thư rác nữa!) để xem email xác nhận từ chúng tôi
 2. Nhấn Xác nhận email trong email
 3. Nếu bạn không nhận được email đó, bạn có thể yêu cầu gửi lại bằng cách nhấn Gửi lại email trong phần lưu ý ở trên cùng bảng tin nhà của bạn

Mẹo và gỡ rối sự cố

Nhận xét có giới hạn 500 ký tự. Bạn nên ghi nhận xét ngắn gọn và dễ hiểu!
Bạn có thể nhận xét về các Ghim hoặc @mention mọi người để thông báo cho họ khi bạn tìm thấy điều gì đó thú vị.
 
Tìm hiểu cách:
 
Nhận xét về một Ghim
Sửa hoặc xóa nhận xét
@mention một người
Bạn gặp trục trặc khi nhận xét?
Nếu bạn có điều gì đó thú vị để nói về Ghim, hãy để lại nhận xét.
 
Để nhận xét về một Ghim:
 1. Nhấn vào Ghim
 2. Nhấn Thêm nhận xét vào hộp bên dưới Ghim
 3. Thêm nhận xét của bạn và nhấn Gửi

Nếu cần chỉnh sửa nhận xét bạn đã đưa ra, bạn phải xóa nhận xét đó rồi nhận xét lại.
 
Để xóa nhận xét:
 1. Nhấn vào Ghim
 2. Nhấn nút x bên cạnh nhận xét bạn muốn xóa
 3. Nhấn Xóa để xác nhận

@mention ai đó trong nhận xét hoặc mô tả Ghim và họ sẽ nhận được thông báo.
 
Để @mention người khác:
 1. Nhập ký hiệu @ và tên của người đó (ví dụ: @firstname)
 2. Nhấn đúng tên từ danh sách kết quả khớp mà chúng tôi hiển thị cho bạn

Để giúp ngăn chặn thư rác, chúng tôi không cho phép các tài khoản có địa chỉ email chưa được xác nhận đưa ra nhận xét.
 
Để xác nhận địa chỉ của bạn:
 1. Kiểm tra hộp thư email của bạn (cả thư mục thư rác nữa!) để xem email xác nhận từ chúng tôi
 2. Nhấn vào Xác nhận Email trong email
 3. Nếu bạn không nhận được email đó, hãy gửi lại bằng cách nhấn Gửi lại email trong lưu ý ở trên cùng bảng tin nhà của bạn

Mẹo và gỡ rối sự cố

Nhận xét có giới hạn 500 ký tự. Bạn nên ghi nhận xét ngắn gọn và dễ hiểu!
Bạn có thể nhận xét về các Ghim hoặc @mention mọi người để thông báo cho họ khi bạn tìm thấy điều gì đó thú vị.
 
Tìm hiểu cách:
 
Nhận xét về một Ghim
Sửa hoặc xóa nhận xét
@mention một người
Bạn gặp trục trặc khi nhận xét?
Nếu bạn có điều gì đó thú vị để nói về Ghim, hãy để lại nhận xét.
 
Để nhận xét về một Ghim:
 1. Nhấn vào Ghim
 2. Nhấn Thêm nhận xét vào hộp bên dưới Ghim
 3. Thêm nhận xét của bạn và nhấn Gửi

Nếu cần chỉnh sửa nhận xét bạn đã đưa ra, bạn phải xóa nhận xét đó rồi nhận xét lại.
 
Để xóa nhận xét:
 1. Nhấn vào Ghim
 2. Nhấn nút x bên cạnh nhận xét bạn muốn xóa
 3. Nhấn Xóa để xác nhận

@mention ai đó trong nhận xét hoặc mô tả Ghim và họ sẽ nhận được thông báo.
 
Để @mention người khác:
 1. Nhập ký hiệu @ và tên của người đó (ví dụ: @firstname)
 2. Nhấn đúng tên từ danh sách kết quả khớp mà chúng tôi hiển thị cho bạn

Để giúp ngăn chặn thư rác, chúng tôi không cho phép các tài khoản có địa chỉ email chưa được xác nhận đưa ra nhận xét.
 
Để xác nhận địa chỉ của bạn:
 1. Kiểm tra hộp thư email của bạn (cả thư mục spam!) để xem email xác nhận từ chúng tôi
 2. Nhấn Xác nhận email trong email
 3. Nếu bạn không nhận được email đó, hãy gửi lại bằng cách nhấn Gửi lại email trong phần lưu ý ở trên cùng bảng tin nhà của bạn

Mẹo và gỡ rối sự cố

Nhận xét có giới hạn 500 ký tự. Bạn nên ghi nhận xét ngắn gọn và dễ hiểu!