Không thể đăng nhập Pinterest

Nếu bạn gặp vấn đề khi truy cập vào tài khoản của mình, hãy làm theo các bước sau:

  1. Truy cập pinterest.com/logout để chắc chắn rằng bạn đã đăng xuất
  2. Truy cập pinterest.com/password/reset và tìm tài khoản của bạn
  3. Nhấp vào "Gửi email đặt lại mật khẩu"
  4. Chọn tài khoản email bạn dùng cho Pinterest làm email đặt lại mật khẩu
  5. Làm theo các bước trong email để đặt lại mật khẩu
  6. Đăng nhập Pinterest bằng mật khẩu mới

Mẹo nhanh

Bạn đang đăng nhập bằng một thiết bị mới? 

Nếu bạn vẫn đang đăng nhập trên một thiết bị khác, bạn có thểthay đổi email hoặc mật khẩu từ thiết bị đó.

Vô tình tạo tài khoản mới 

Làm theo các bước ở trên để đăng xuất khỏi Pinterest, tìm đúng tài khoản và đặt lại mật khẩu.

Quên email Pinterest 

Đảm bảo rằng bạn đã đăng xuất. Sau đó, hãy truy cập pinterest.com/password/reset và tìm kiếm các địa chỉ email bạn có thể đã sử dụng.

We protected your account 

You just need to reset your password.

Truy cập bài viết Sự cố đăng nhập của chúng tôi để xem thêm mẹo.