Tạo và chỉnh sửa Ghim quảng cáo

The Pinterest Ads Manager helps you create Promoted Pins. Promoted Pins are regular Pins that you can pay for so that more of your desired audience sees them in relevant search results, category feeds and home feed.
 
Before you get started, here are a few things to know:
 • Promoted Pins are only available to partners in the US, CA, UK, IE, AU, & NZ at this time.
 • Bạn cần tài khoản doanh nghiệp để sử dụng Ghim quảng cáo. Hãy đăng ký hoặc chuyển đổi tài khoản hiện tại của bạn để được quyền truy cập.
 • Hiện giờ, bạn chỉ có thể quảng cáo Ghim từ hồ sơ của mình, vì vậy, hãy bảo đảm thêm Ghim và bảng trước khi bạn bắt đầu.
 • Để truy cập Trình quản lý quảng cáo Pinterest, hãy truy cập hồ sơ của bạn hoặc chỉ cần đánh dấu trang ads.pinterest.com.
 • There's no minimum cost. The amount you pay varies on your targeting and bid, and depends on your campaign type.
 
Tạo và chỉnh sửa chiến dịch Ghim quảng cáo
Campaigns help you organize your Promoted Pins, kind of like boards on Pinterest. Review the following steps to learn how to create and edit Promoted Pin campaigns. 
 
Bắt đầu
Choose a goal for your campaign
Nhập thông tin chi tiết về chiến dịch của bạn
Set up an ad group
Thêm thông tin chi tiết nhắm mục tiêu
Đặt giá của bạn
Pick a Pin to promote
Review your Pin details
Cài đặt thanh toán
Xét duyệt quảng cáo Ghim quảng cáo
Edit, pause or archive a campaign
Edit, pause or archive an ad group
Edit, pause or archive a Promoted Pin
Thêm Ghim quảng cáo vào chiến dịch hiện có
A faster way to promote your Pins

Visit the Pinterest Ads Manager at ads.pinterest.com, click the + button and select Create Ad. If ads.pinterest.com isn't loading, make sure that you've turned off all ad blockers on your browser.

When you first access Ads Manager, you will be prompted to select your country: which will determine your billing currency. This will determine your billing currency Keep in mind you won’t be able to change this later. 

 • United States – USD
 • Canada – CAD
 • United Kingdom - GBP
 • Ireland - EUR
 • Australia - AUD
 • New Zealand - NZD

Choose a goal for your campaign

Choose the campaign goal that best reflects the actions most important to your business. The goal you pick for your campaign determines how your Pins get promoted. There are three types of campaigns: traffic, engagement and awareness.  
 
Chiến dịch lưu lượng truy cập: Trả tiền khi có người nhấp vào Ghim để truy cập trang web của bạn. Bạn nên chạy chiến dịch lưu lượng truy cập nếu mục tiêu chính của bạn là thúc đẩy doanh số trên trên trang web doanh nghiệp của bạn.
 
Chiến dịch tiếp cận: Trả tiền khi có người tương tác với Ghim quảng cáo của bạn (xem cận cảnh, ghim lại và nhấp vào). Bạn nên chạy chiến dịch tiếp cận nếu mục tiêu chính của bạn là đối tượng rộng lớn hơn trên Pinterest.
 
Chiến dịch tăng cường nhận thức: Trả tiền khi mọi người thấy Ghim quảng cáo. Bạn nên chạy chiến dịch tăng cường nhận thức, nếu mục tiêu chính của bạn là tiếp cận khách hàng.
 

 1. Name your campaign
 2. Lifetime spend cap (optional): You can set a limit for how much a campaign is allowed to spend.  This is particularly useful for advertisers who have contractual limits who want a safeguard for overspending.
 3. Choose your campaign format: Promoted Pins with one-tap take people straight to your website, where they can learn about your product or complete a purchase.  

  • One-tap is good for driving traffic to your website. If your primary goal is to get website conversions, we recommend testing both Standard Promoted Pins and some with one-tap to see which works best for you.

  • After launching your campaign, you can switch formats at any time by clicking the “Edit ad group” button in Ads Manager.

 

 1. Name your ad group
 2. Select start and end dates
  • Quyết định liệu bạn có muốn chạy nhóm quảng cáo của mình liên tục (sử dụng ngân sách hàng ngày), hoặc chọn những ngày cụ thể (bạn có thể chọn sử dụng hoặc ngân sách hàng ngày hoặc ngân sách dài hạn).

   • Nếu bạn chạy nhóm quảng cáo liên tục, chúng tôi sẽ chạy nhóm quảng cáo của bạn sử dụng ngân sách hàng ngày mà bạn chỉ định, bắt đầu vào ngày hôm sau theo giờ UTC. Một khi nhóm quảng cáo được tạo, bạn luôn có thể vào để chỉnh sửa và thêm một ngày kết thúc cụ thể.

   • If you pick specific dates, you can choose between entering a daily budget or a lifetime budget (in which case you must select an end date).

 3. Add your ad group budget (this is not the same as your bid).  Keep in mind you can’t change your budget type between lifetime and daily budgets after the ad group is created.  However, you can have multiple ad groups with different budget types within a single campaign.

  • Daily budget: You can add a daily budget, which is the most you want to spend per day for each ad group.

  • Lifetime budget: You can select a lifetime budget when creating your ad group, which will require you to specify an end date. This will be the total amount you want to spend between your specified start and end dates. We don’t guarantee evenly paced delivery with lifetime budgets.

Targeting details must be added to the ad group.

 
See this article for more specific info on audience, keyword, and interest targeting.
 
Vị trí
 • The default location targeting is for people in your business country. For example, US businesses will see that targeting defaults to all US locations.
 • You can choose to target your Promoted Pin to any combination of US, Canada, and UK, at the country level or at the metro level. You can select DMAs in the US (we do not currently have targeting by state), metros in Canada and TV region codes in the UK. Ireland, Australia, and New Zealand do not have more granular location targeting. For a complete list of locations, please see here
Ngôn ngữ
 • Mặc định cho Tất cả ngôn ngữ
 • Bạn có thể lựa chọn ngôn ngữ cụ thể
Thiết bị
 • Mặc định cho Tất cả thiết bị
 • Bạn có thể chọn thiết bị cụ thể
Giới tính
 • Mặc định đối với Tất cả giới tính
 • Không xác định nghĩa là những người không chọn giới tính khi đăng ký
 

A bid tells us what’s the most you’d like to pay per desired action on Pinterest (click, engagement, or impression). You should bid what that action is worth to you.  
 
Traffic campaigns (CPC): Maximum CPC means Maximum Cost Per Click. This bid is the maximum you are willing to pay when a person clicks through on a Promoted Pin to visit your website. For example, if you set a $2.00 CPC, this means that you are willing to pay as much as $2.00 per click through on your Promoted Pin to your website.  
 
Engagement campaigns (CPE): Maximum CPE means Maximum Cost Per Engagement. This bid is the maximum you are willing to pay when a person closes-up, repins or clicks through on your Promoted Pin. Note: if a Pinner closes-up, repins and clicks through on your Promoted Pin, you’ll be charged for each unique engagement.
 
Awareness campaigns (CPM): Maximum CPM means Maximum Cost Per Thousand Impressions. This bid is the maximum you are willing to pay for every 1,000 impressions your Promoted Pin serves. 
 
Note: Each campaign type has a different minimum bid, which is dependent on your account currency.  
Currency: minimum CPC bid / minimum CPE bid / minimum CPM bid
- USD: $0.10 / $0.10 / $5.00
- GBP: £0.08 / £0.08 / £4.00
- CAD: $0.15 / $0.15 / $7.50 
- EUR: €0.11 / €0.11 / €5.50
- AUD: $0.15 / $0.15 / $7.50
- NZD: $0.16 / $0.16 / $8.00
 
 

Hiện giờ, bạn chỉ có thể quảng cáo các Ghim đã ở sẵn trên bảng công khai của bạn. Nếu bạn biết bạn muốn quảng cáo Ghim nào, bạn có thể tìm Ghim của mình theo URL Ghim ,từ khóa hoặc mã số Ghim. Bạn cũng có thể lọc để tìm các Ghim được nhấp vào hoặc ghim lại nhiều nhất của bạn trong 30 ngày qua. Quảng cáo các Ghim vốn đang có kết quả tốt này để bạn có thể tiếp cận được nhiều người hơn nữa.
 
Nếu không thấy các Ghim bạn muốn quảng cáo, hãy quay lại hồ sơ của bạn để tìm Ghim và chỉnh sửa để chắc chắn rằng các Ghim này liên kết ngược lại trang web. Các Ghim Video và Ứng dụng không thể quảng cáo được ở thời điểm này. Để quảng cáo Ghim Ứng dụng hoặc Video, hãy chỉnh sửa Ghim dẫn đến trang đích trên trang web của bạn thay vì App Store hoặc trang web chia sẻ video.
 
Make sure the Pins you pick follow our Ad Standards, otherwise they won't be approved during the ad review process. 
 
How many Pins should you put in one campaign depends on how you want to organize and optimize your Promoted Pins.
 • Nhiều Ghim một chiến dịch: Pinterest sẽ tối ưu hóa để hiển thị các Ghim thể hiện tốt nhất trong mỗi chiến dịch thường xuyên hơn các Ghim khác.  Bổ sung nhiều Ghim Quảng cáo trong một chiến dịch cũng giúp việc giám sát ngân sách hàng ngày dễ dàng hơn nếu bạn đang chạy nhiều Ghim Quảng cáo cùng lúc. 
 • Mỗi Ghim một chiến dịch: Giúp bạn toàn quyền kiểm soát sự tối ưu và kiểm thử.

 1. Naming your Promoted Pin is optional.
 2. Review the destination URL of your Promoted Pin. You can leave this blank if you want to use the URL saved on the organic instance of this Pin.  Putting a value in this field will only change the destination URL for this Promoted Pin, in case you want to add any special tracking parameters.  Keep in mind that we don’t support any link shorteners at this time.

Once you click on “Promote Pin,” it will go through our ad review process.  

You'll be asked to set up your billing info the first time you promote a Pin. At this time, we accept debit and credit cards from the following countries: US, CA, UK, IE, AU, NZ. We don’t accept prepaid cards or Paypal

To update billing details and see how you’ve been charged, you can visit the Billing dropdown under your profile image in the upper right corner of Ads Manager. You can also go to your billing details directly at ads.pinterest.com/billing.

 Khi đã quảng cáo Ghim của bạn, Ghim sẽ được xét duyệt để đảm bảo tuân thủ Tiêu chuẩn Quảng cáocủa chúng tôi.
 • Quá trình xét duyệt có thể mất tối đa 24 giờ
 • Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email vào địa chỉ email trên tài khoản của bạn và bạn sẽ thấy thông báo trong phần Quản lý Quảng cáo nếu Ghim của bạn không được phê duyệt
 • Nếu bạn bổ sung hoặc chỉnh sửa mục tiêu (sở thích và/hoặc từ khóa) hoặc thay đổi mô tả Ghim Quảng cáo, điều này sẽ được gửi lại đi để xét duyệt và quá trình xét duyệt lại có thể mất tối đa 24 giờ
 • • Nếu bạn thấy thông báo rằng Ghim Quảng cáo của bạn không được phê duyệt, hãy tìm email từ ad-reviews@account.pinterest.com để tìm hiểu lý do vì sao quảng cáo của bạn không được phê duyệt.
 • Hãy đọc Tiêu chuẩn Quảng cáo của chúng tôi để tìm hiểu về các chính sách đối với Ghim Quảng cáo. Để phản đối việc không phê duyệt quảng cáo, hãy liên hệ nhóm của chúng tôi với lý do không phê duyệt mà bạn nhận được cùng với URL đến Ghim quảng cáo của bạn.


There are two ways to edit your campaign:

 • In-line: From a campaign type overview page (e.g. ads.pinterest.com/traffic), hover over the campaign you want to modify. Click the pencil icon that appears to make your change. To change the campaign status, toggle the switch in the Off/On column. You can also pause or archive multiple ad groups at once by clicking on the checkboxes in the Actions columns and clicking on the action you want to take.
 • Campaign page: Navigate to the campaign you want to update and click on the Edit campaign button in the upper right corner. The pause and archive toggles can be found in this edit modal. Make your changes and click on Save.

There are two ways to edit your ad group:

 • In-line: From a campaign page, hover over the ad group you want to modify.  Click the pencil icon that appears to make your change. To change the ad group status, toggle the switch in the Off/On column. You can also pause or archive multiple Promoted Pins at once by clicking on the checkboxes in the Actions columns and clicking on the action you want to take.
 • Ad group page: Navigate to the campaign you want to update and click on the Edit ad group button in the upper right corner. The pause and archive toggles can be found in this edit modal. Make your changes and click on Save.

 

Note: If you edit targeting, the Promoted Pin(s) in the ad group may go back through the ad review process, which can take up to 24 hours.

To edit, pause or archive your Promoted Pin, navigate to the page where you want to make an update and click the Edit Promoted Pin button in the upper right corner. The pause and archive toggles can be found in this edit modal. Make your changes and click Save.

  To add more Pins to an existing campaign, create a new Promoted Pin through the + button in the upper right corner. From there, select the type of campaign you are running, then select the name of the existing campaign you want to add the new Promoted Pin to. You can only add Pins to campaigns that are currently running.

  You can also navigate to the campaign in question and click on the "Create ad" button in the upper right corner.

   Now there’s an easy way to create Promoted Pins directly from your profile (currently available only in the US, but will be launching in other countries soon!). Here’s how you can create campaigns that drive more traffic in just a few steps.

   1. Choose a Pin from your profile that you’d like to Promote and click the Promote button. 
   2. Make sure the destination URL is for the page you want to drive traffic to.
   3. Add your daily budget. This is the most you’re willing to pay each day the ad is running. 
    1. Tip: You’ll only pay when someone clicks through to your website from your Promoted Pin. If you want to calculate your lifetime budget, multiply your daily budget by the duration of your campaign and set your campaign duration.
   4. Add any keywords you want to target. This helps Pinterest show your Promoted Pin in relevant search results, categories and related Pin feeds. You can quickly bulk add keywords by copying and pasting a comma separated list of terms. If it’s your first time creating an ad, you’ll be prompted to set up your billing information.
   5. Cost per click for your campaign is automatically generated based on how many advertisers are competing for the keywords you're targeting and what they're paying. You can change it in Ads Manager.
   6. Click Promote to create your ad. It will go out for review, which may take up to 1 business day to complete.

   Additional information:

   • Review our Ad Standards to make sure your Pins are easily approved. 
   • You’ll begin to  see campaign metrics in the Ads Manager after about 24 hours after your ads is approved.
   • This feature is designed for traffic campaigns. You can always pause or edit any of your campaigns using the Ads Manager
   • Campaigns created using this feature will automatically default to targeting all genders, devices and locations within your country. This helps your ad get the most reach. If you want to refine this targeting, edit the new campaign the Traffic Campaign section in Ads Manager.
   • Dashboards in the Pinterest Ads Manager are updated every 24 hours, so you’ll always see performance metrics from the day before, but not the day of. 
   • You can add traffic parameters to your Promoted Pin destination URLs, so you can easily measure the clicks you get from this Pin using third party analytics tools.