Tìm Ghim hoặc bảng bị thiếu

Còn thiếu gì?

Một bảng nhóm

Nếu một bảng nhóm ngừng xuất hiện trên hồ sơ của bạn, thì bạn có thể đã vô tình rời khỏi bảng hoặc bị người tạo bảng nhóm xóa. Nếu đã thoát bảng nhóm do nhầm lẫn, bạn có thể yêu cầu chủ sở hữu mời bạn quay lại bảng.

Một trong các Ghim hoặc bảng của tôi

Đôi khi Người ghim vô tình xóa một Ghim hoặc một bảng. Chúng tôi không thể giúp khôi phục lại bảng đã bị xóa. Bạn nên tìm kiếm tên người dùng Pinterest và tên của bảng hoặc Ghim trên Google để xem có một bản sao được lưu trong bộ nhớ cache hay không.

Tất cả các Ghim hoặc bảng của tôi

Nếu tất cả các Ghim hoặc bảng của bạn đã bị mất hoặc không giống bình thường, thì bạn có thể đã vô tình tạo tài khoản mới. Để quay lại tài khoản của bạn, hãy làm theo các bước sau:

  1. Truy cập pinterest.com/logout để chắc chắn rằng bạn đã đăng xuất
  2. Truy cập pinterest.com/password/reset và tìm tài khoản của bạn
  3. Nhấp vào "Gửi email đặt lại mật khẩu"
  4. Chọn tài khoản email bạn dùng cho Pinterest làm email đặt lại mật khẩu
  5. Làm theo các bước trong email để đặt lại mật khẩu
  6. Đăng nhập Pinterest bằng mật khẩu mới

Nếu bạn muốn giữ lại bất kỳ Ghim nào mình đã lưu với tài khoản nhầm lẫn, hãy tìm kiếm tên tài khoản lưu các Ghim đó.