Đăng xuất khỏi Pinterest

Nhận trợ giúp về:
Bạn đã sẵn sàng đăng xuất khỏi Pinterest chưa?
 
Để đăng xuất khỏi Pinterest:
 1. Nhấp vào nút 3 dấu chấm ở trên cùng của Pinterest để mở menu của bạn
 2. Nhấp vào Cài đặt để mở cài đặt
 3. Nhấp vào Đăng xuất
Bạn đã sẵn sàng đăng xuất khỏi Pinterest chưa?
 
Để đăng xuất khỏi Pinterest:
 1. Nhấn vào nút hình người để truy cập hồ sơ của bạn
 2. Nhấn vào nút ba chấm ở góc trên cùng bên phải
 3. Nhấn vào Chỉnh sửa cài đặt 
 4. Chọn Đăng xuất
Bạn đã sẵn sàng đăng xuất khỏi Pinterest chưa?
 
Để đăng xuất khỏi Pinterest:
 1. Nhấn nút hình người để truy cập hồ sơ của bạn 
 2. Nhấn vào nút ốc vít, rồi Đăng xuất
Bạn đã sẵn sàng đăng xuất khỏi Pinterest chưa?
 
Để đăng xuất khỏi Pinterest:
 1. Nhấn nút hình người để truy cập hồ sơ của bạn 
 2. Nhấn vào nút ốc vít, rồi Đăng xuất