Các vấn đề khác mà chúng tôi đang khắc phục

Nhận trợ giúp về:
Đây là một số vấn đề khác mà chúng tôi đang khắc phục:
 
If you've already read through our help articles and tried our troubleshooting stepslet us know what you're having trouble with.
 
Đây là một số vấn đề khác mà chúng tôi đang khắc phục:
  • Cập nhật hoặc tải xuống ứng dựng: Đôi khi, ứng dụng Pinterest sẽ không hoàn tất việc  tải xuống. Những vấn đề này thường xuất hiện từ nhà sản xuất ứng dụng tải xuống, ví dụ như Google. Nhiều Người ghim đã khắc phục vấn đề này bằng cách khởi động lại bằng phím cứng thiết bị của họ. 
 
If you've already read through our help articles and tried our troubleshooting stepslet us know what you're having trouble with.
 
Đây là một số vấn đề khác mà chúng tôi đang khắc phục:
  • Cập nhật hoặc tải xuống ứng dựng: Đôi khi, ứng dụng Pinterest sẽ không hoàn tất việc  tải xuống. Những vấn đề này thường xuất hiện từ nhà sản xuất ứng dụng tải xuống, ví dụ như Google. Nhiều Người ghim đã khắc phục vấn đề này bằng cách khởi động lại bằng phím cứng thiết bị của họ. 
If you've already read through our help articles and tried our troubleshooting stepslet us know what you're having trouble with.
Đây là một số vấn đề khác mà chúng tôi đang khắc phục:
  • Cập nhật hoặc tải xuống ứng dụng: Đôi khi, ứng dụng Pinterest sẽ không hoàn tất việc tải xuống. Những vấn đề này thường do nhà sản xuất ứng dụng tải xuống, ví dụ như Apple. Nhiều Người ghim đã khắc phục vấn đề này bằng cách khởi động lại bằng phím cứng thiết bị của họ.
If you've already read through our help articles and tried our troubleshooting stepslet us know what you're having trouble with.