Chặn lưu vào Pinterest từ trang web của bạn

Nếu bạn không muốn mọi người lưu nội dung vào Pinterest từ trang web của bạn, chỉ cần dán mã này vào phần <head> của bất cứ trang nào trên trang web đó:
<meta name="pinterest" content="nopin" />
Khi người nào đó tìm cách lưu nội dung vào Pinterest từ trang web của bạn, họ sẽ thấy thông báo này: Trang web này không cho phép lưu vào Pinterest. Vui lòng liên hệ với người sở hữu nếu có thắc mắc. Cảm ơn bạn đã ghé thăm!
 
Bạn có thể tùy chỉnh thông báo bằng cách thêm mô tả vào thẻ meta:
<meta name = "pinterest" content = "nopin" description = "Rất tiếc, bạn không thể lưu từ trang web của tôi!" />
Nếu bạn muốn tắt tính năng lưu vào Pinterest trên từng ảnh, hãy thêm thẻ này vào ảnh đó:
<img src = "foo.jpg" nopin = "nopin" />
If you believe your copyrights are being infringed, visit our copyright page to submit a copyright complaint.