Đặt lại mật khẩu của bạn

Nếu bạn quên mật khẩu của mình, bạn có thể đặt lại nó.

  1. Truy cập vào www.pinterest.com/password/reset/
  2. Tìm tài khoản của bạn - sử dụng email, tên hoặc tên người dùng của bạn
  3. Chọn "Gửi email"
  4. Kiểm tra email của bạn và xác nhận việc đặt lại mật khẩu của bạn

Không nhìn thấy email đó?  Chúng tôi gửi các xác nhận đặt lại mật khẩu vào email bạn sử dụng cho Pinterest. Hãy thử kiểm tra các tài khoản email khác của bạn, hoặc kiểm tra Gặp sự cố khi nhận email của Pinterest.

Nếu bạn đã đăng nhập, bạn có thểthay đổi mật khẩu của mình trong cài đặt của bạn

Các bài viết liên quan