Chế độ an toàn

Nếu chúng tôi thấy hoạt động nghi ngờ trên tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ đưa tài khoản đó vào chế độ an toàn nhằm bảo vệ các Ghim của bạn và gửi email cho bạnChế độ an toàn sẽ ngăn ngừa bất cứ thay đổi nào đối với tài khoản của bạn cho đến khi bạn đặt lại mật khẩu của mình. 

Ra khỏi chế độ an toàn

Đặt lại mật khẩu. Hoặc, nếu tài khoản của bạn được kết nối với Google hoặc Facebook và bạn đã đăng nhập bằng cách đó trước đây, hãy đăng nhập vào Google hoặc Facebook 

Thêm bảo mật bổ sung vào tài khoản của bạn

Khi bạn đã thoát trạng thái an toàn, bạn có thể bảo vệ tài khoản của bạn an toàn hơn.