Gửi Ghim và tin nhắn

Nhận trợ giúp về:
Bạn muốn tìm một Ghim nhất định phải chia sẻ hay chỉ đơn giản là muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện? Bạn có thể làm cả hai việc từ bất cứ nơi nào trên Pinterest.
 
Gửi Ghim hoặc bảng
Gửi hồ sơ
Gửi tin nhắn
Ẩn tin nhắn
Để gửi Ghim hoặc bảng:
 1. Nhấp vào  nút chia sẻ ở trên đầu Ghim hoặc bảng bất kỳ
 2. Chọn người Ghim, nền tảng xã hội hoặc nhập địa chỉ email
 3. Thêm tin nhắn, nếu bạn muốn
 4. Nhấp vào Gửi
 

Để gửi hồ sơ:
 1. Nhấp vào  nútChia sẻ  ở trên đầu hồ sơ
 2. Chọn người Ghim, nền tảng xã hội hoặc nhập địa chỉ email
 3. Thêm tin nhắn, nếu bạn muốn
 4. Nhấp vào Gửi

Để gửi tin nhắn:
 1. Nhấp vào biểu tượng bong bóng trò chuyện ở trên cùng của trang
 2. Nhấp vào Tin nhắn mới
 3. Thêm tối đa 9 người vào dòng Đến: 
 4. Thêm tin nhắn của bạn và nhấp vào Gửi
Để ẩn một tin nhắn trong các thông báo của bạn, hãy di chuột qua tin nhắn đó và nhấp vào X. Chuỗi tin nhắn đó sẽ xuất hiện trở lại nếu người đó trả lời hoặc gửi Ghim khác cho bạn.
 
Hiện tại bạn không thể xóa vĩnh viễn một chuỗi tin nhắn.
 

Để ẩn một tin nhắn trong các thông báo của bạn, hãy nhấp vào dấu X bên cạnh tin nhắn đó. Chuỗi tin nhắn đó sẽ xuất hiện trở lại nếu người đó trả lời hoặc gửi Ghim khác cho bạn.
 
Hiện tại bạn không thể xóa vĩnh viễn một chuỗi tin nhắn.
 

Mẹo và gỡ rối sự cố

Nếu bạn không thấy tên của bạn bè bật lên dưới dạng lựa chọn để gửi Ghim đi, hãy đảm bảo rằng họ đang theo dõi ít nhất một trong các bảng của bạn.

Bạn muốn tìm một Ghim nhất định phải chia sẻ hay chỉ đơn giản là muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện? Bạn có thể làm cả hai việc từ bất cứ nơi nào trên Pinterest.
 
Gửi Ghim hoặc bảng
Gửi hồ sơ
Gửi tin nhắn
Ẩn tin nhắn
Để gửi Ghim hoặc bảng:
 1. Nhấn nút chia sẻ ở trên đầu Ghim hay bảng bất kỳ
 2. Chọn người Ghim, ứng dụng hoặc nhập địa chỉ email
 3. Thêm tin nhắn, nếu bạn muốn
 4. Nhấn Gửi
 

Để gửi hồ sơ:
 1. Nhấn  nút  chia sẻ  ở trên đầu hồ sơ
 2. Chọn người Ghim, ứng dụng hoặc nhập địa chỉ email
 3. Thêm tin nhắn, nếu bạn muốn
 4. Nhấn Gửi

Để gửi tin nhắn:
 1. Nhấn vào biểu tượng bong bóng trò chuyện ở đầu ứng dụng Pinterest
 2. Nhấn vào Thông báo mới
 3. Thêm tối đa 9 người trong vào dòng Tới rồi nhấn: Tiếp theo
 4. Thêm tin nhắn hoặc nhấn + để tìm kiếm Ghim để gửi
 5. Nhấn Gửi khi hoàn tất

Để ẩn một tin nhắn trong các thông báo của bạn, hãy vuốt tin nhắn sang bên trái và nhấn Ẩn. Chuỗi tin nhắn đó sẽ xuất hiện trở lại nếu người đó trả lời hoặc gửi Ghim khác cho bạn.
 
Hiện tại bạn không thể xóa vĩnh viễn một chuỗi tin nhắn.
 

Mẹo và gỡ rối sự cố

Nếu bạn không thấy tên của bạn bè bật lên dưới dạng lựa chọn để gửi Ghim đi, hãy đảm bảo rằng họ đang theo dõi ít nhất một trong các bảng của bạn.
Bạn muốn tìm một Ghim nhất định phải chia sẻ hay chỉ đơn giản là muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện? Bạn có thể làm cả hai việc từ bất cứ nơi nào trên Pinterest.
 
Gửi Ghim hoặc bảng
Gửi hồ sơ
Gửi tin nhắn
Ẩn tin nhắn
Để gửi Ghim hoặc bảng:
 1. Nhấn nút chia sẻ ở  trên đầu Ghim hay bảng bất kỳ
 2. Chọn người Ghim, ứng dụng hoặc nhập địa chỉ email
 3. Thêm tin nhắn, nếu bạn muốn
 4. Nhấn Gửi
 

Để gửi hồ sơ:
 1. Nhấn  nút  chia sẻ  ở trên đầu hồ sơ
 2. Chọn người Ghim, ứng dụng hoặc nhập địa chỉ email
 3. Thêm tin nhắn, nếu bạn muốn
 4. Nhấn Gửi

Để gửi tin nhắn:
 1. Nhấn vào thông báo của bạn và chuyển sang Tin nhắn
 2. Nhấn vào Tin nhắn mới
 3. Thêm tối đa 9 người vào dòng Đến: rồi nhấn Tiếp
 4. Thêm tin nhắn hoặc nhấn + để tìm kiếm Ghim để gửi
 5. Nhấn Gửi khi hoàn tất

Để ẩn một tin nhắn trong các thông báo của bạn, hãy nhấn và giữ tin nhắn đó, sau đó nhấn Ẩn cuộc hội thoại. Chuỗi tin nhắn đó sẽ xuất hiện trở lại nếu người đó trả lời hoặc gửi Ghim khác cho bạn.
 
Hiện tại bạn không thể xóa vĩnh viễn một chuỗi tin nhắn.
 

Mẹo và gỡ rối sự cố

Nếu bạn không thấy tên của bạn bè bật lên dưới dạng lựa chọn để gửi Ghim đi, hãy đảm bảo rằng họ đang theo dõi ít nhất một trong các bảng của bạn.
Bạn muốn tìm một Ghim nhất định phải chia sẻ hay chỉ đơn giản là muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện? Bạn có thể làm cả hai việc từ bất cứ nơi nào trên Pinterest.
 
Gửi Ghim hoặc bảng
Gửi hồ sơ
Gửi tin nhắn
Ẩn tin nhắn
Để gửi Ghim hoặc bảng:
 1. Nhấn nútchia sẻ ở trên đầu Ghim hay bảng bất kỳ
 2. Chọn người Ghim, ứng dụng hoặc nhập địa chỉ email
 3. Thêm tin nhắn, nếu bạn muốn
 4. Nhấn Gửi
 

Để gửi hồ sơ:
 1. Nhấn nútchia sẻ ở trên đầu hồ sơ
 2. Chọn người Ghim, ứng dụng hoặc nhập địa chỉ email
 3. Thêm tin nhắn, nếu bạn muốn
 4. Nhấn Gửi

Để gửi tin nhắn:
 1. Nhấn vào thông báo của bạn và chuyển sang Tin nhắn
 2. Nhấn vào dấu + để bắt đầu tin nhắn mới
 3. Thêm tối đa 9 người vào dòng Đến: rồi nhấn vào Tiếp
 4. Thêm tin nhắn hoặc nhấn + để tìm kiếm Ghim để gửi
 5. Nhấn Gửi khi hoàn tất

Để ẩn một tin nhắn trong các thông báo của bạn, hãy vuốt tin nhắn sang bên trái và nhấn Ẩn. Chuỗi tin nhắn đó sẽ xuất hiện trở lại nếu người đó trả lời hoặc gửi Ghim khác cho bạn.
 
Hiện tại bạn không thể xóa vĩnh viễn một chuỗi tin nhắn.
 

Mẹo và gỡ rối sự cố

Nếu bạn không thấy tên của bạn bè bật lên dưới dạng lựa chọn để gửi Ghim đi, hãy đảm bảo rằng họ đang theo dõi ít nhất một trong các bảng của bạn.