Chia sẻ các Ghim và bảng trên Facebook hoặc Twitter

Nhận trợ giúp về:
Sau khi đã kết nối tài khoản Pinterest của bạn vào tài khoản Facebook hoặc Twitter cá nhân, bạn có thể dễ dàng chia sẻ các Ghim và bảng lên Facebook hoặc Twitter.
 
Kết nối tài khoản của bạn vào Facebook hoặc Twitter
Bật/tắt tính năng đăng Ghim lên Facebook hoặc Twitter
Chia sẻ một Ghim trước đó trên Facebook
Chia sẻ một bảng trên Facebook
Để kết nối tài khoản của bạn vào Facebook hoặc Twitter:
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấp vào nút ốc vít
 2. Chọn hoặc cuộn xuống Mạng xã hội
 3. Đổi Đăng nhập bằng Facebook hoặc Kết nối với Twitter thành 
 4. Khi được nhắc, hãy cho phép Pinterest truy cập tài khoản của bạn
 5. Nhấp vào Lưu cài đặt khi đã xong
Chúng tôi khuyên bạn nên đăng nhập vào Facebook hay Twitter trước khi kết nối tài khoản của bạn. 
 

Để bật/tắt đăng lên Facebook hoặc Twitter:
 1. Nhấp Lưu trên Ghim bất kỳ
 2. Chọn hoặc bỏ chọn hộp Đăng lên Facebook hoặc Đăng lên Twitter ở góc dưới cùng bên trái
 3. Sửa phần mô và chọn một bảng
Tất cả Ghim sau này sẽ mặc định theo cài đặt này. Bạn có thể thay đổi cài đặt này mỗi khi Ghim.
 

Để chia sẻ một Ghim trước đó trên Facebook:
 1. Tìm Ghim trên bảng của bạn và nhấp vào Ghim
 2. Nhấp vào nút chia sẻ ở trên đầu Ghim
 3. Nhấp vào Facebook
 4. Thêm tin nhắn vào và nhấp vào Đăng
Lưu ý: Tính năng này chỉ sẵn dùng với Facebook.

Để chia sẻ một bảng trên Facebook:
 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấp vào bảng bạn muốn chia sẻ
 2. Nhấp vào nút ba chấm và chọn Chia sẻ trên Facebook
 3. Trong cửa sổ pop-up, hãy thêm một tin nhắn và nhấp Chia sẻ liên kết
Lưu ý: Tính năng này chỉ sẵn dùng trên Facebook.

Mẹo và gỡ rối sự cố

Bạn không thể kết nối tài khoản/trang Facebook của doanh nghiệp của bạn. Hiện chúng tôi chỉ hỗ trợ tài khoản Facebook cá nhân.
Sau khi đã kết nối tài khoản Pinterest của bạn vào tài khoản Facebook hoặc Twitter cá nhân, bạn có thể dễ dàng chia sẻ các Ghim và bảng lên Facebook hoặc Twitter.
 
Kết nối tài khoản của bạn vào Facebook hoặc Twitter
Bật/tắt tính năng đăng Ghim lên Facebook hoặc Twitter
Chia sẻ một Ghim trước đó trên Facebook
Chia sẻ một bảng trên Facebook
Để kết nối tài khoản của bạn vào Facebook hoặc Twitter:
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào nút ba chấm và chọn cài đặt
 2. Chọn hộp cho Đăng nhập bằng Facebook hoặcKết nối với Twitter
 3. Khi được nhắc, hãy cho phép Pinterest truy cập tài khoản của bạn
Chúng tôi khuyên bạn nên đăng nhập vào ứng dụng Facebook hay ứng dụng Twitter trước khi kết nối tài khoản của bạn. 

Để bật/tắt đăng lên Facebook hoặc Twitter:
 1. Nhấn Lưu trên Ghim bất kỳ
 2. Chọn (hoặc bỏ chọn) biểu tượng Facebook hoặc Twitter ở trên đầu của Ghim
 3. Nếu được nhắc, hãy cho phép Pinterest đăng lên Facebook hoặc Twitter
 4. Sửa phần mô tả và chọn một bảng
Tất cả các Ghim sau này sẽ mặc định theo cài đặt này. Bạn có thể thay đổi cài đặt này mỗi lần bạn Ghim.
 

Để chia sẻ một Ghim trước đó trên Facebook:
 1. Tìm Ghim đó trên bảng của bạn và nhấn vào Ghim
 2. Nhấp vào nút chia sẻ ở dưới cùng của Ghim
 3. Nhấn Facebook
 4. Thêm tin nhắn vào và nhấn Đăng

Để chia sẻ một bảng trên Facebook:
 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấn vào bảng bạn muốn chia sẻ
 2. Nhấn nút chia sẻ
 3. Chọn Facebook
 4. Thêm tin nhắn vào và nhấn Đăng

Mẹo và gỡ rối sự cố

Bạn không thể kết nối tài khoản/trang Facebook của doanh nghiệp của bạn. Hiện chúng tôi chỉ hỗ trợ tài khoản Facebook cá nhân.
Sau khi đã kết nối tài khoản Pinterest của bạn vào tài khoản Facebook hoặc Twitter cá nhân, bạn có thể dễ dàng chia sẻ các Ghim và bảng lên Facebook hoặc Twitter.
 
Kết nối tài khoản của bạn vào Facebook hoặc Twitter
Bật/tắt tính năng đăng Ghim lên Facebook hoặc Twitter
Chia sẻ một Ghim trước đó trên Facebook
Chia sẻ một bảng trên Facebook
Để kết nối tài khoản của bạn vào Facebook hoặc Twitter:
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào nút bánh răng rồi đến cài đặt
 2. Cuộn xuống và đổi Đăng nhập bằng Facebook hoặc Kết nối với Twitter thành 
 3. Khi được nhắc, hãy cho phép Pinterest truy cập tài khoản của bạn
Chúng tôi khuyên bạn nên đăng nhập vào ứng dụng Facebook hay ứng dụng Twitter trước khi kết nối tài khoản của bạn. 
 

Để bật/tắt đăng lên Facebook hoặc Twitter:
 1. Nhấn Lưu trên Ghim bất kỳ
 2. Chọn (hoặc bỏ chọn) biểu tượng Facebook hoặc Twitter ở trên đầu của Ghim
 3. Nếu được nhắc, hãy cho phép Pinterest đăng lên Facebook hoặc Twitter
 4. Sửa phần mô tả và chọn một bảng
Tất cả các Ghim sau này sẽ mặc định theo cài đặt này. Bạn có thể thay đổi cài đặt này mỗi lần bạn Ghim.
 

Để chia sẻ một Ghim trước đó trên Facebook:
 1. Tìm Ghim đó trên bảng của bạn và nhấn vào Ghim
 2. Nhấn nútchia sẻở trên đầu Ghim
 3. Nhấn Facebook
 4. Thêm tin nhắn vào và nhấn Đăng

Để chia sẻ một bảng trên Facebook:
 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấn vào bảng bạn muốn chia sẻ
 2. Nhấn nút chia sẻ
 3. Chọn Facebook
 4. Thêm tin nhắn vào và nhấn Đăng

Mẹo và gỡ rối sự cố

Bạn không thể kết nối tài khoản/trang Facebook của doanh nghiệp của bạn. Hiện chúng tôi chỉ hỗ trợ tài khoản Facebook cá nhân.
Sau khi đã kết nối tài khoản Pinterest của bạn vào tài khoản Facebook hoặc Twitter cá nhân, bạn có thể dễ dàng chia sẻ các Ghim và bảng lên Facebook hoặc Twitter.
 
Kết nối tài khoản của bạn vào Facebook hoặc Twitter
Bật/tắt tính năng đăng Ghim lên Facebook hoặc Twitter
Chia sẻ một Ghim trước đó trên Facebook
Chia sẻ một bảng trên Facebook
Để kết nối tài khoản của bạn vào Facebook hoặc Twitter:
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào nút bánh răng rồi đến cài đặt
 2. Cuộn xuống và đổi Đăng nhập bằng Facebook hoặc Kết nối với Twitter thành
 3. Khi được nhắc, hãy cho phép Pinterest truy cập tài khoản của bạn
Chúng tôi khuyên bạn nên đăng nhập vào ứng dụng Facebook hoặc ứng dụng Twitter trước khi kết nối với tài khoản của bạn.
 

Để bật/tắt đăng lên Facebook hoặc Twitter:
 1. Nhấn Lưu trên Ghim bất kỳ
 2. Chọn (hoặc bỏ chọn) biểu tượng Facebook hoặc Twitter ở đầu Ghim
 3. Nếu được nhắc, hãy cho phép Pinterest đăng lên Facebook hoặc Twitter
 4. Sửa phần mô tả và chọn một bảng
Tất cả các Ghim sau này sẽ mặc định theo cài đặt này. Bạn có thể thay đổi cài đặt này mỗi lần bạn Ghim.
 

Để chia sẻ một Ghim trước đó trên Facebook:
 1. Tìm Ghim đó trên bảng của bạn và nhấn vào Ghim
 2. Nhấn nútchia sẻở trên đầu Ghim
 3. Nhấn Facebook
 4. Thêm tin nhắn vào và nhấn Đăng

Để chia sẻ một bảng trên Facebook:
 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấn vào bảng bạn muốn chia sẻ
 2. Nhấn nút chia sẻ
 3. Chọn Facebook
 4. Thêm tin nhắn và nhấn Đăng

Mẹo và gỡ rối sự cố

Bạn không thể kết nối tài khoản/trang Facebook của doanh nghiệp của bạn. Hiện chúng tôi chỉ hỗ trợ tài khoản Facebook cá nhân.