Chia sẻ Ghim và bảng với mạng xã hội

Nhận trợ giúp về:
Bạn có thể chia sẻ Ghim và bảng bạn tìm thấy trên Pinterest với các mạng xã hội.
 
 
Đăng lên Facebook khi bạn lưu một Ghim
Chia sẻ Ghim với mạng xã hội của bạn
Chia sẻ bảng với mạng xã hội của bạn
Để đăng lên Facebook khi bạn lưu một Ghim:
 1. Nhấp Lưu trên Ghim bất kỳ
 2. Chọn hộp Đăng lên Facebook ở góc dưới bên trái
 3. Sửa phần mô và chọn một bảng
Mặc định của tất cả Ghim là hộp không được chọn. Chọn hộp trên mỗi Ghim bạn muốn đăng lên Facebook.
 

Để chia sẻ Ghim với mạng xã hội của bạn:
 1. Tìm Ghim trên bảng của bạn và nhấp vào Ghim

 2. Nhấp vào nút chia sẻ ở trên đầu Ghim

 3. Chọn mạng xã hội bạn muốn chia sẻ Ghim lên đó

 4. Thêm tin nhắn vào và nhấp vào Đăng

Để chia sẻ bảng với mạng xã hội của bạn:
 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấp vào bảng bạn muốn chia sẻ

 2. Nhấp vào nút chia sẻ ở trên đầu bảng

 3. Chọn mạng xã hội để chia sẻ bảng lên đó

 4. Trong cửa sổ bật lên, hãy thêm tin nhắn và nhấp vàoĐăng

We recently removed the option to connect your account to Twitter. Now, if you want to share a Pin to Twitter, you can tap or click "Send" on the Pin, and select Twitter.
Bạn có thể chia sẻ Ghim và bảng bạn tìm thấy trên Pinterest với các mạng xã hội.
 
Đăng lên Facebook khi bạn lưu một Ghim
Chia sẻ Ghim trên Facebook
Chia sẻ một bảng trên Facebook
Để đăng lên Facebook khi bạn lưu một Ghim:
 1. Nhấp Lưu trên Ghim bất kỳ
 2. Chọn hộp Đăng lên Facebook ở góc dưới bên trái
 3. Sửa phần mô và chọn một bảng
Mặc định của tất cả Ghim là hộp không được chọn. Chọn hộp trên mỗi Ghim bạn muốn đăng lên Facebook.
 

Để chia sẻ Ghim với mạng xã hội của bạn:
 1. Tìm Ghim trên bảng của bạn và nhấp vào Ghim

 2. Nhấp vào nút chia sẻ ở trên đầu Ghim

 3. Chọn mạng xã hội bạn muốn chia sẻ Ghim lên đó

 4. Thêm tin nhắn và nhấp vàoĐăng

Để chia sẻ bảng với mạng xã hội của bạn:

 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấp vào bảng bạn muốn chia sẻ

 2. Nhấp vào nút chia sẻ ở trên đầu bảng

 3. Chọn mạng xã hội để chia sẻ bảng lên đó

 4. Trong cửa sổ bật lên, hãy thêm tin nhắn và nhấp vàoĐăng

We recently removed the option to connect your account to Twitter. Now, if you want to share a Pin to Twitter, you can tap or click "Send" on the Pin, and select Twitter.
Bạn có thể chia sẻ Ghim và bảng bạn tìm thấy trên Pinterest với các mạng xã hội.
 
Đăng lên Facebook khi bạn lưu một Ghim
Chia sẻ Ghim với mạng xã hội của bạn
Chia sẻ bảng với mạng xã hội của bạn
Để đăng lên Facebook khi bạn lưu một Ghim:
 1. Nhấp Lưu trên Ghim bất kỳ
 2. Chọn hộp Đăng lên Facebook ở góc dưới bên trái
 3. Sửa phần mô và chọn một bảng
Mặc định của tất cả Ghim là hộp không được chọn. Chọn hộp trên mỗi Ghim bạn muốn đăng lên Facebook.
 

Để chia sẻ Ghim với mạng xã hội của bạn:

 1. Tìm Ghim trên bảng của bạn và nhấp vào Ghim
 2. Nhấp vào nút chia sẻ ở trên đầu Ghim
 3. Chọn mạng xã hội bạn muốn chia sẻ Ghim lên đó
 4. Thêm tin nhắn và nhấp vàoĐăng

Để chia sẻ bảng với mạng xã hội của bạn:

 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấp vào bảng bạn muốn chia sẻ
 2. Nhấp vào nút chia sẻ ở trên đầu bảng
 3. Chọn mạng xã hội bạn muốn chia sẻ bảng lên đó
 4. Trong cửa sổ bật lên, hãy thêm tin nhắn và nhấp vàoĐăng

We recently removed the option to connect your account to Twitter. Now, if you want to share a Pin to Twitter, you can tap or click "Send" on the Pin, and select Twitter.
Bạn có thể chia sẻ Ghim và bảng bạn tìm thấy trên Pinterest với các mạng xã hội.
 
Đăng lên Facebook khi bạn lưu một Ghim
Chia sẻ Ghim với mạng xã hội của bạn
Chia sẻ bảng với mạng xã hội của bạn
Đăng lên Facebook khi bạn lưu một Ghim:
 1. Nhấn Lưu trên Ghim bất kỳ
 2. Chọn biểu tượng Facebook ở trên cùng Ghim
 3. Nếu được nhắc, hãy cho phép Pinterest đăng bài trên Facebook
 4. Sửa phần mô tả và chọn một bảng
Mặc định của tất cả Ghim là hộp không được chọn. Chọn hộp trên mỗi Ghim bạn muốn đăng lên Facebook.
 

Để chia sẻ Ghim với mạng xã hội của bạn:

 1. Tìm Ghim trên bảng của bạn và nhấp vào Ghim
 2. Nhấp vào nút chia sẻ ở trên đầu Ghim
 3. Chọn mạng xã hội bạn muốn chia sẻ Ghim lên đó
 4. Thêm tin nhắn và nhấp vàoĐăng

Để chia sẻ bảng với mạng xã hội của bạn:

 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấp vào bảng bạn muốn chia sẻ
 2. Nhấp vào nút chia sẻ ở trên đầu bảng
 3. Chọn mạng xã hội bạn muốn chia sẻ bảng lên đó
 4. Trong cửa sổ bật lên, hãy thêm tin nhắn và nhấp vàoĐăng

We recently removed the option to connect your account to Twitter. Now, if you want to share a Pin to Twitter, you can tap or click "Send" on the Pin, and select Twitter.