Nhà cung cấp phân tích hoặc quảng cáo bên thứ ba Pinterest sử dụng hoặc cho phép

Chúng tôi sử dụng một số nhà cung cấp dịch vụ nhất định để giúp phân tích và cải thiện dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi cũng cho phép một số nhà cung cấp nhất định đại diện cho các nhà quảng cáo của chúng tôi thu thập thông tin trên Pinterest:
 
  1. Trên trang web và ứng dụng của mình, chúng tôi sử dụng Google Analytics. Bạn có thể chọn không tham gia Google Analytics bằng cách cài đặt Browser Opt-Out Add-On của Google.