Chủ đề

Nhận trợ giúp về:
Chủ đề trước đây là "Sở thích") là bảng tin Ghim về một danh mục cụ thể. Hãy theo dõi một chủ đề và bạn sẽ thấy các Ghim liên quan đến chủ đề đó trong bảng tin nhà của bạn. Bạn có thể huỷ theo dõi chủ đề vào bất kỳ lúc nào nếu chủ đề không phù hợp, hoặc bạn không còn hứng thú với chủ đề đó nữa.
 
Theo dõi chủ đề
Hủy theo dõi chủ đề

Sau đây là cách để theo dõi chủ đề trên máy tính:

1. Truy cập www.pinterest.com/categories và nhấp vào một danh mục
2. Chọn một trong những lát chủ đề ở đầu mà bạn quan tâm
3. Nhấp vào nút ""theo dõi màu đỏ""

Bạn sẽ thấy các Ghim liên quan đến chủ đề đó trong bảng tin nhà của bạn. Bạn luôn có thể hủy theo dõi chủ đề nếu bạn đổi ý

Để hủy theo dõi chủ đề từ máy tính:

1. Từ bảng tin nhà của bạn, nhấp vào biểu tượng hình người màu xám
2. Nhấp vào nút "Đang theo dõi"
3. Nhấp vào "Chủ đề"
4. Hủy theo dõi chủ đề bạn không còn quan tâm

Chủ đề trước đây là "Sở thích") là bảng tin Ghim về một danh mục cụ thể. Hãy theo dõi một chủ đề và bạn sẽ thấy các Ghim liên quan đến chủ đề đó trong bảng tin nhà của bạn. Bạn có thể huỷ theo dõi chủ đề vào bất kỳ lúc nào nếu chủ đề không phù hợp, hoặc bạn không còn hứng thú với chủ đề đó nữa.
 
Hiện tại, bạn có thể tìm và theo chủ đề từ web.
 

Sau đây là cách để hủy theo dõi chủ đề từ thiết bị di động: 

1. Từ bảng tin nhà của bạn, nhấn vào biểu tượng hình người màu xám
2. Nhấn vào "Đang theo dõi"
3. Nhấn vào "Chủ đề"
4. Hủy theo dõi chủ đề bạn không còn quan tâm

 
Chủ đề trước đây là "Sở thích") là bảng tin Ghim về một danh mục cụ thể. Hãy theo dõi một chủ đề và bạn sẽ thấy các Ghim liên quan đến chủ đề đó trong bảng tin nhà của bạn. Bạn có thể huỷ theo dõi chủ đề vào bất kỳ lúc nào nếu chủ đề không phù hợp, hoặc bạn không còn hứng thú với chủ đề đó nữa.
 
Hiện tại, bạn có thể tìm và theo chủ đề từ web.
 

Sau đây là cách để hủy theo dõi chủ đề từ thiết bị di động: 

1. Từ bảng tin nhà của bạn, nhấn vào biểu tượng hình người màu xám
2. Nhấn vào "Đang theo dõi"
3. Nhấn vào "Chủ đề"
4. Hủy theo dõi chủ đề bạn không còn quan tâm

 
 
Chủ đề trước đây là "Sở thích") là bảng tin Ghim về một danh mục cụ thể. Hãy theo dõi một chủ đề và bạn sẽ thấy các Ghim liên quan đến chủ đề đó trong bảng tin nhà của bạn. Bạn có thể huỷ theo dõi chủ đề vào bất kỳ lúc nào nếu chủ đề không phù hợp, hoặc bạn không còn hứng thú với chủ đề đó nữa.
 
Hiện tại, bạn có thể tìm và theo chủ đề từ web.
 

Sau đây là cách để hủy theo dõi chủ đề từ thiết bị di động: 

1. Từ bảng tin nhà của bạn, nhấn vào biểu tượng hình người màu xám
2. Nhấn vào "Đang theo dõi"
3. Nhấn vào "Chủ đề"
4. Hủy theo dõi chủ đề bạn không còn quan tâm