Thêm người vào tài khoản quảng cáo của bạn

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Bạn có thể thêm người vào tài khoản quảng cáo của mình và chọn mức độ truy cập của mỗi người. Bằng cách này, nhiều người có thể quản lý các khía cạnh khác nhau của tài khoản quảng cáo của bạn - thanh toán, chỉnh sửa đối tượng, tạo chiến dịch - mà không phải chia sẻ thông tin đăng nhập với toàn bộ doanh nghiệp. Bạn cũng có thể xem ai đang thực hiện những cập nhật nào. Có sáu cấp độ truy cập bạn có thể cấp cho người khác.

Cấp độ truy cập Quyền
Quản trị
 • Quyền truy cập toàn bộ vào tài khoản quảng cáo như chủ sở hữu gốc
 • Có thể xem và chỉnh sửa mọi thứ, bao gồm cả chi tiết thanh toán, tối ưu hóa chiến dịch, Danh mục sản phẩm và đối tượng
Chiến dịch
 • Tạo, chỉnh sửa và quản lý tất cả các mặt của chiến dịch quảng cáo
Chuyên viên phân tích
 • Quyền truy cập chỉ được xem vào tài khoản quảng cáo
 • Có thể xem mọi thứ trừ cài đặt thanh toán và doanh nghiệp
Đối tượng
 • Tạo và chỉnh sửa đối tượng trên tài khoản quảng cáo
 • Xem thông tin thẻ Pinterest
Tài chính
 • Quyền truy cập toàn bộ vào thông tin thanh toán tài khoản quảng cáo
Danh mục sản phẩm
 • Bạn có thể tạo và quản lý nguồn dữ liệu và nhóm sản phẩm cho tài khoản doanh nghiệp

 

Mỗi người có thể có thể được chỉ định nhiều hơn một cấp độ truy cập. Ví dụ: nếu muốn cho phép ai đó tạo và quảng cáo nhóm sản phẩm, thì bạn có thể cấp cho họ cả quyền truy cập vào Danh mục sản phẩm và Chiến dịch.

Thêm người vào tài khoản quảng cáo của bạn

Nếu bạn là chủ tài khoản doanh nghiệp hoặc có quyền truy cập như quản trị viên vào tài khoản, bạn có thể thêm những người khác với mức độ truy cập khác nhau.

 1. Từ Pinterest, nhấp vào Quảng cáo ở góc trên cùng bên trái, sau đó chọn Tổng quan để mở Trình quản lý quảng cáo

 2. Nhấp vào bên cạnh tên của bạn

 3. Nhấp vào tài khoản quảng cáo mà bạn muốn thêm người vào, sau đó nhấp vào Xem cài đặt tài khoản

 4. Nhấp vào Thêm người

 5. Nhập địa chỉ email cho hồ sơ doanh nghiệp mà bạn muốn thêm vào tài khoản của mình và sau đó nhấn enter

  • Để cấp quyền truy cập vào Danh mục sản phẩm, hãy nhập ID người dùng doanh nghiệp liên kết với tài khoản doanh nghiệp của người đó thay vì địa chỉ email của họ

 6. Chọn mức độ truy cập người này nên có

 7. Nhấp vào Thêm vào tài khoản

Trên trang "Cài đặt tài khoản", bạn có thể xem tất cả những người mà bạn đã thêm. Nhấp vào để chỉnh sửa cấp độ truy cập hoặc để xóa người khỏi tài khoản quảng cáo của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ