Nhắm mục tiêu theo độ tuổi

Để giúp bạn tiếp cận đúng đối tượng, giờ đây bạn có thể chọn nhắm mục tiêu những người ở một độ tuổi cụ thể ở khi tạo quảng cáo.

Nhắm mục tiêu phạm vi độ tuổi cụ thể

  1. Trong Trình quản lý quảng cáo, bắt đầu bằng tạo quảng cáo

  2. Trong phần "Nhắm mục tiêu", hãy cuộn xuống cho đến khi bạn thấy phần "Tuổi"

  3. Chọn Tất cả độ tuổi để nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn đến mọi người ở mọi lứa tuổi hoặc nhấp vào Chọn độ tuổi cụ thể để tuỳ chỉnh

  4. Nếu bạn muốn tự xác định, hãy chọn tất cả các độ tuổi bạn muốn hiển thị quảng cáo của mình

  5. Điền vào phần còn lại của thông tin chi tiết về quảng cáo và nhấp vào Khởi chạy

Chúng tôi cung cấp 8 độ tuổi được xác định trước, do đó, bạn sẽ có thể chọn phạm vi đại diện tốt nhất cho đối tượng dự định của mình.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ