Lưu trữ chiến dịch quảng cáo

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Lưu trữ các chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo không hoạt động để giảm sự lộn xộn và giảm thời gian tải khi sử dụng Trình quản lý quảng cáo.

Bạn có thể lưu trữ bằng Trình quản lý quảng cáo hoặc trình chỉnh sửa hàng loạt. Trong Trình quản lý quảng cáo, bạn có thể lưu trữ giống như cách bạn thực hiện chỉnh sửa. Với trình chỉnh sửa hàng loạt, bạn có thể lưu trữ nhiều chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo cùng một lúc bằng cách chỉ định ‘ARCHIVE' trong cột hành động.

Việc lưu trữ chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo cũng sẽ lưu trữ mọi nội dung trong đó. Ví dụ: nếu bạn lưu trữ một chiến dịch, thì tất cả các nhóm quảng cáo và quảng cáo trong chiến dịch đó sẽ được lưu trữ. Nếu bạn lưu trữ một nhóm quảng cáo, quảng cáo sẽ được lưu trữ, nhưng chiến dịch và bất kỳ nhóm quảng cáo nào khác trong chiến dịch đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Khi một cái gì đó đã được lưu trữ, nó không thể được khôi phục. Lưu trữ sẽ xóa vĩnh viễn một thành phần khỏi chế độ xem và báo cáo mặc định của bạn. Mặc dù bạn không thể hoàn tác hành động này, bạn vẫn có thể xuất dữ liệu về hiệu suất trên các đối tượng được lưu trữ.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ