Ghim bài viết

Các Ghim bài viết sẽ cho phép bạn hiển thị đầu đề hoặc tiêu đề, phần mô tả chi tiết và tác giả bài viết hoặc bài đăng blog của bạn. Theo định nghĩa của chúng tôi, một bài viết là một trang có chứa văn bản, như một bài viết tin tức hoặc bài đăng trên blog. Chúng tôi không coi danh sách hoặc trang chủ yếu là hình ảnh và ít văn bản là bài viết.

Thêm Ghim bài viết vào trang web của bạn

Thêm đánh dấu Open Graph hoặc Schema.org giữa các phần <head> </head> trong mã HTML của bạn cho mỗi trang bạn muốn kích hoạt bài viết Ghim phong phú. Sử dụng Trình xác thực Ghim phong phú của chúng tôi để đảm bảo chúng tôi có thể xem dữ liệu Ghim phong phú

Nếu mọi thứ đều ổn, hãy nhấp vào Đăng ký ngay bây giờ. Đảm bảo bạn chọn các thẻ HTML khi đăng ký.

Mở đồ thị và Schema.org markups

Sau đây là các trường Ghim bắt buộc cho từng loại đánh dấu. Chỉnh sửa các phần viết hoa để phản ánh bài viết của bạn.

Đánh dấu Open Graph:

<meta property="og:title" content="Title of your Article"/>
<meta property="og:description" content="Description of your article" />
<meta property="og:type" content="article" />

 
Schema.org markups:

<meta property="og:site_name" content="Example Site” />
<div itemscope itemtype="https://schema.org/article">
    <meta itemprop="url" content="Https://www.example.com/2013/10/article.html" />
    <span itemprop="name" content="Article Title” /> by <span itemprop="author" content="Johh Doe” />
    <span itemprop="description">A description or summary of the article.</span>
    </div>

Xem qua trang developer của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ