Mã cơ sở

Mã cơ sở là mã chính cho thẻ Pinterest. Bạn cần thêm mã cơ sở vào mỗi trang trên trang web của bạn để bất kỳ mã sự kiện nào đều hoạt động và xây dựng dữ liệu đối tượng khán giả từ toàn bộ lưu lượng truy cập trên trang web của bạn. 

Bạn có thể tạo mã cơ sở riêng trong trang Chuyển đổi trong Trình quản lý quảng cáo, trong đó chứa ID thẻ duy nhất của bạn. Bạn chỉ cần tạo ra một ID thẻ duy nhất. Khi đã tạo, hãy đặt mã cơ sở trên mỗi trang của trang web của bạn để theo dõi chuyển đổi và xây dựng đối tượng trên toàn bộ trang web.

Vị trí

Bạn cần phải đặt mã cơ sở sao cho mã này sẽ được tải đầu tiên trên trang. Thông thường, mã này nằm trong phần <head> của mã HTML của trang web, nhưng có thể khác nhau tùy thuộc vào trang web của bạn. Mã cơ sở phải chạy trước mã sự kiện, do đó hãy chắc chắn bạn đặt mã cơ sở sao cho mã này chạy trước bất kỳ mã sự kiện nào bạn có kế hoạch triển khai.

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ về mã cơ sở, nhưng hãy nhớ rằng bạn nên lấy mã cơ sở riêng của mình từ hồ sơ của bạn trong Trình quản lý quảng cáo hoặc API. Bạn không nên sao chép và dán mã từ hướng dẫn này. Khi bạn lấy mã cơ sở từ Trình quản lý quảng cáo, mã sẽ có ID thẻ Pinterest duy nhất được chèn vào vị trí thích hợp trong mã, nơi mà bạn thấy YOUR_TAG_ID trong mã dưới đây.

<head>
 <!-- Pinterest Pixel Base Code -->
 <script type="text/javascript">
   !function(e){if(!window.pintrk){window.pintrk=function(){window.pintrk.queue.push(
     Array.prototype.slice.call(arguments))};var
     n=window.pintrk;n.queue=[],n.version="3.0";var
     t=document.createElement("script");t.async=!0,t.src=e;var
     r=document.getElementsByTagName("script")[0];r.parentNode.insertBefore(t,r)}}("https://s.pinimg.com/ct/core.js");
   pintrk('load', 'YOUR_TAG_ID');
   pintrk('page');
 </script>
 <noscript>
   <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=init&noscript=1" />
 </noscript>
 <!-- End Pinterest Pixel Base Code -->
</head>

Cookie của bên thứ nhất

Thẻ Pinterest tạo và truy cập các cookie trong bối cảnh bên thứ nhất trên miền trang web, cho phép bạn quan sát rõ hơn lưu lượng truy cập Pinterest trên trang web của mình.

Lưu ý rằng bạn luôn có thể chọn xóa cookie của bên thứ nhất bằng cách cập nhật mã cơ sở để đặt tham số fp_cookie thành false:

<script>
 pintrk('load', '<tag_id>', {
   'fp_cookie': false,
   'em': '<email address>',
 });
</script>

Bước tiếp theo

Khi bạn đã thêm xong mã cơ sở, bạn có thể thêm mã sự kiện.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ