Phiếu giảm giá và điểm tín dụng

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Đôi khi Pinterest chạy các ưu đãi tiếp thị mà bạn có thể áp dụng cho tài khoản nhà quảng cáo của mình. Nếu bạn đủ điều kiện nhận điểm tín dụng (số tiền khuyến mại được thêm vào tài khoản của bạn để chi cho quảng cáo) hoặc bạn đã áp dụng phiếu giảm giá (chiết khấu thanh toán), bạn có thể thấy ưu đãi này trong tài khoản của mình. 

Hãy lưu ý rằng các khoản tín dụng và phiếu giảm giá không tự động áp dụng cho tài khoản của bạn. Bạn cần đổi điểm tín dụng hoặc phiếu giảm giá để kích hoạt. Ngoài ra, tất cả các khoản tín dụng và phiếu giảm giá đều có ngày hết hạn, sau đó ưu đãi sẽ không có hiệu lực nữa.

Trước khi bạn xác nhận một khoản tín dụng hoặc phiếu giảm giá, hãy đảm bảo rằng:

  • Bạn đang sử dụng tài khoản mà bạn sẽ dùng để chạy các chiến dịch. Bạn không thể chuyển nhượng tín dụng và phiếu giảm giá giữa các tài khoản.
  • Bạn đã thanh toán thành công một hóa đơn. Trước khi có thể áp dụng tín dụng hoặc phiếu giảm giá cho tài khoản, bạn cần có một hóa đơn đã được thanh toán và xử lý. Có thể mất đến hai chu kỳ thanh toán trước khi bạn thấy tín dụng xuất hiện trong tài khoản của mình.

Đổi mã ưu đãi

  1. Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest
  2. Nhấp vào Quảng cáo ở đầu màn hình, sau đó nhấp vào Thanh toán
  3. Nhấp vào tab Khuyến mãi trong bảng điều hướng bên trái
  4. Nhấp vào Mã ưu đãi
  5. Nhập mã ưu đãi của bạn và nhấp vào Áp dụng ưu đãi

Xem phiếu giảm giá và điểm tín dụng đang hoạt động

Bạn có thể xem các ưu đãi đang có hiệu lực và đã hết hạn, các điều khoản, thời hạn hiệu lực và ngày hết hạn trên trang Khuyến mãi.

  1. Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest

  2. Nhấp vào Quảng cáo ở đầu màn hình, sau đó nhấp vào Thanh toán

  3. Nhấp vào tab Khuyến mãi trong bảng điều hướng bên trái

Nếu chi tiêu quảng cáo của bạn đáp ứng các điều kiện của ưu đãi, thì bạn sẽ thấy phiếu giảm giá được áp dụng cho hóa đơn tiếp theo của bạn.

 

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ