Thông báo lỗi biên tập hàng loạt

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Chúng tôi sử dụng các thông báo lỗi đặc biệt để cho bạn biết nếu có lỗi xảy ra trong trình chỉnh sửa hàng loạt.

Bạn sẽ nhận được cảnh báo, được đánh dấu bằng 'W', nếu bạn có các từ khóa trùng lặp. Quá trình tải lên sẽ vẫn thành công miễn là không có lỗi nào khác, vì vậy đây là thông báo về các từ khóa trùng lặp hơn là lỗi và bạn vẫn có thể coi việc tải lên của mình là thành công: 

SUCCESS;W1622: Các từ khóa trùng lặp được tìm thấy trong cùng một thực thể. Vui lòng xóa tất cả các bản sao. 

Tìm thông báo lỗi bên dưới để biết các mẹo về cách cập nhật bảng chỉnh sửa hàng loạt của bạn.

Thông báo lỗi Đề xuất hành động
Lỗi 1559: Ngày bắt đầu UTC không hợp lệ, ngày bắt đầu phải trước ngày kết thúc và sau ngày hôm nay. Hãy chắc chắn rằng ngày bắt đầu của bạn là trong tương lai và trước ngày kết thúc của bạn. Hãy nhớ rằng bạn sẽ cần nhập ngày trong UTC, có thể không phải là giờ địa phương của bạn.
Lỗi 1569: Vị trí không hợp lệ. Khi bạn tạo quảng cáo, bạn không thể chỉnh sửa vị trí. Nếu bạn muốn thử nghiệm các vị trí bổ sung, hãy sao chép chiến dịch hiện tại và cập nhật vị trí.
Lỗi 1619: Thiếu hình ảnh, mô tả hoặc URL quảng cáo Ghim. Cần có tệp hình ảnh, mô tả và URL trang đích đến để tạo Ghim mới. Kiểm tra xem nếu một trong số này bị thiếu trong bảng chỉnh sửa hàng loạt.
Lỗi 1622: Các từ khóa trùng lặp được tìm thấy dưới cùng một thực thể gốc. Vui lòng loại bỏ tất cả các bản sao. Nếu bạn có cùng từ khóa và cùng loại kết hợp trong một chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo, chỉ phiên bản đầu tiên sẽ được tạo. Bạn sẽ cần phải loại bỏ các bản sao.
Lỗi 2009: Hàng này thiếu thông tin. Cột tên hoặc cột ID phải có thông tin. Nếu bạn đang tạo một chiến dịch, hãy thêm một tên chiến dịch. Nếu bạn đang chỉnh sửa một chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo, hãy chỉ định ID chiến dịch hoặc ID nhóm quảng cáo.
Lỗi 2016: Không thể tìm thấy hàng gốc. Nếu đây là chiến dịch về từ khoá, nó sẽ bắt đầu bằng CHIẾN DỊCH. Ví dụ: CAMPAIGN_NEGATIVE_PHRASE Ở cấp chiến dịch, bạn chỉ có thể thêm từ khóa phủ định. Chỉ định ‘CAMPAIGN_NEGECT_PHRASE‘ hoặc ‘CAMPAIGN_NEGECT_EXACT‘ để sửa các loại trùng khớp.
Lỗi 2017: Cột có giá trị không hợp lệ - ID thực thể không hợp lệ. Thông thường nhất, điều này có nghĩa là bạn đang thiếu tiền tố cho ID thực thể. Sử dụng 'C' để nêu rõ chiến dịch, 'AG' để nêu rõ nhóm quảng cáo, 'KW' để nêu rõ từ khóa, 'P' để nêu rõ ID Ghim tự nhiên, 'PP' để nêu rõ ID quảng cáo và 'COL' để nêu rõ dòng đơn hàng của chiến dịch.
Lỗi 2017: Cột ‘Sở thích‘ có giá trị không hợp lệ. Hãy chắc chắn rằng danh sách sở thích của bạn được định dạng đúng. Tham khảo hàng 2 trong bảng biên tập số lượng lớn để được hướng dẫn.
Lỗi 2017: Giá trị không hợp lệ - Không thể tạo mã Ghim. Phải cung cấp một Hình ảnh, Mô tả Ghim và URL Ghim thông thường. Đảm bảo tên tệp hình ảnh bạn tải lên khớp với tên tệp hình ảnh được đặt trong csv của bạn. Cần có tệp hình ảnh, mô tả và URL trang đích để tạo Ghim mới. Kiểm tra xem nếu một trong số này bị thiếu bảng biên tập số lượng lớn.
Lỗi 2017: Cột "ID Ghim hiện tại" có giá trị không hợp lệ - Pin không thể quảng cáo. Đảm bảo rằng Ghim bạn muốn quảng cáo có URL đích, nằm trên bảng công khai hoặc được bảo vệ và thuộc sở hữu của bạn. Hãy nhớ rằng bạn không thể quảng bá Ghim từ các bảng bí mật.
Lỗi 2017: Cột "Trạng thái quảng cáo" có giá trị không hợp lệ - ‘ARCHIVED. Để lưu trữ một đối tượng, chỉ định 'Lưu trữ' là hành động cần thực hiện trong cột A. Bạn không thể lưu trữ một đối tượng bằng cách thay đổi trạng thái của đối tượng.
Lỗi 2017: Cột "URL quảng cáo" có giá trị không hợp lệ - Đã cung cấp URL không hợp lệ. Chỉnh sửa URL quảng cáo của bạn để xóa dấu cách hoặc sửa bất kỳ định dạng nào không chính xác.
Lỗi 2018: Xảy ra lỗi. Tải lên lại và thử lại Chúng tôi đang gặp lỗi trên phần phụ trợ. Hãy thử tải lên các tập tin sau. Nếu bạn tiếp tục gặp vấn đề, hãy cho chúng tôi biết.
Lỗi 2019: Có lỗi ở một trong các bảng gốc. Sửa những lỗi đó và tải lại tập tin này. Nếu có lỗi trong một trong các đối tượng gốc, chúng ta sẽ không thể tạo hoặc cập nhật các đối tượng được lồng trong nó. Địa chỉ bất kỳ thông báo lỗi liên quan đến phần tử gốc và sau đó thử tải lên lại.
Lỗi 2020: Cột có các ký tự không hợp lệ. Chỉ cho phép các giá trị UTF8. Excel có thể định dạng lại văn bản của bạn. Hãy thử lưu tệp dưới dạng tệp ‘CSV UTF-8‘ và sau đó tải lại tệp.
Lỗi 2033: Hàng chứa các phần từ nhiều thực thể. Vui lòng bao gồm các phần từ chỉ một thực thể: chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo pin hoặc từ khóa. Kiểm tra xem nếu bạn đã điền vào các cột không thuộc về đối tượng mà bạn đang cố gắng tạo hoặc chỉnh sửa. Mỗi hàng đại diện cho một đối tượng khác nhau (chiến dịch, nhóm quảng cáo, Ghim hoặc từ khóa) và bảng số lượng lớn phản ánh cấu trúc, với Ghim và từ khóa trong nhóm quảng cáo và nhóm quảng cáo theo chiến dịch. Đảm bảo rằng các cột bạn đã điền chỉ áp dụng cho đối tượng trong hàng bạn đang tạo.
Lỗi 2038: Hàng này không được xử lý. Hãy chắc chắn rằng bạn có một bản cập nhật trên hàng này. Lỗi này xuất hiện khi bạn đã chỉ định ‘Chỉnh sửa hành động hoặc‘ Tạo hành động trên cột A, nhưng đã không điền vào các cột để tạo bất cứ điều gì hoặc thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào trong sổ làm việc hiện có.
Lỗi 2044: Đã tồn tại một từ khóa có cùng giá trị và loại kết hợp. Vui lòng tải lại trang của bạn. Kiểm tra xem liệu có bất kỳ từ khóa và loại kết hợp nào bạn đang cố gắng thêm đã tồn tại trong các nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch hiện tại của bạn không.
Lỗi 12: Đã xảy ra lỗi không xác định khi xử lý hàng này. Kiểm tra tài khoản của bạn để xác minh hành động này. Lỗi này xảy ra phổ biến hơn với các tệp lớn. Hãy thử tải lên lại sau.
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ