Cấu trúc chiến dịch

Mỗi chiến dịch quảng cáo có ba cấp độ: chiến dịch, nhóm quảng cáo và Ghim quảng cáo. Chiến dịch chứa các nhóm quảng cáo và mỗi nhóm quảng cáo chứa một bộ Ghim quảng cáo.

Chiến dịch

Chiến dịch là cấp cao nhất của hệ thống phân cấp. Ở cấp chiến dịch, bạn có thể chọn mục tiêu chiến dịch và đặt giới hạn chi tiêu chiến dịch tùy chọn. Mỗi chiến dịch có thể chứa nhiều nhóm quảng cáo.

Nhóm quảng cáo

Ở cấp độ nhóm quảng cáo, bạn có thể chọn nơi quảng cáo của mình sẽ hiển thị trên Pinterest và đặt ngân sách, giá thầu, ngày chạy và đối tượng mục tiêu cho tất cả các Ghim quảng cáo nằm trong chúng. Các nhóm quảng cáo cho phép bạn hướng đến các khu vực, dòng sản phẩm và đối tượng mục tiêu khác nhau có thể là một phần của một chiến dịch. Chúng cũng cho phép bạn kiểm tra hiệu suất của các chiến lược và mục tiêu khác nhau mà không cần tạo nhiều chiến dịch.

Ghim Quảng cáo

Ghim quảng cáo là quảng cáo mà ngưởi Ghim nhìn thấy. Mỗi Ghim quảng cáo nằm trong một nhóm quảng cáo và có một URL độc nhất. Bạn có thể tạo nhiều Ghim quảng cáo trong một nhóm quảng cáo để kiểm tra yếu tố thể nào trong quảng cáo hoạt động tốt nhất với đối tượng được nhắm đến của bạn.

Tìm hiểu cách tạo chiến dịch trong Trình quản lý quảng cáo.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ