Cấu trúc chiến dịch

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Mỗi chiến dịch quảng cáo có ba cấp độ: chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo. Chiến dịch chứa các nhóm quảng cáo và mỗi nhóm quảng cáo chứa một bộ quảng cáo.

Chiến dịch

Chiến dịch là cấp cao nhất của hệ thống phân cấp. Ở cấp chiến dịch, bạn có thể chọn mục tiêu chiến dịch và đặt giới hạn chi tiêu chiến dịch tùy chọn. Mỗi chiến dịch có thể chứa nhiều nhóm quảng cáo.

Nhóm quảng cáo

Ở cấp độ nhóm quảng cáo, bạn có thể chọn nơi quảng cáo của mình sẽ hiển thị trên Pinterest và đặt ngân sách, giá thầu, ngày chạy và đối tượng mục tiêu cho tất cả các quảng cáo trong đó. Các nhóm quảng cáo cho phép bạn hướng đến các khu vực, dòng sản phẩm và đối tượng mục tiêu khác nhau mà có thể là một phần của một chiến dịch đơn lẻ. Chúng cũng cho phép bạn kiểm tra hiệu suất của các chiến lược và mục tiêu khác nhau mà không cần tạo nhiều chiến dịch.

Quảng cáo

Quảng cáo là các Ghim mà mọi người thấy. Mỗi quảng cáo nằm trong một nhóm quảng cáo và có một URL và nội dung quảng cáo duy nhất. Bạn có thể tạo nhiều quảng cáo trong một nhóm quảng cáo để kiểm tra yếu tố nào trong quảng cáo hoạt động tốt nhất với đối tượng bạn nhắm tới.

Tìm hiểu cách tạo chiến dịch trong Trình quản lý quảng cáo.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ