Kết nối danh mục sản phẩm của bạn từ Feedonomics

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Catalog chưa khả dụng. Xem các địa điểm mà Catalog khả dụng cho tài khoản Pinterest Business.

Tìm hiểu thêm

Khi bạn đã nhập dữ liệu sản phẩm vào Feedonomics và ánh xạ bảng tin Pinterest của mình, thì bạn sẽ cần tìm URL nguồn dữ liệu của bạn. Pinterest sẽ sử dụng URL nguồn dữ liệu này để tải xuống và cập nhật dữ liệu sản phẩm của bạn.

Tìm URL nguồn dữ liệu của bạn

  1. Từ thanh menu Feedonomics, hãy chọn Xuất.
  2. Trong phần “Thêm lệnh xuất”, hãy chọn mẫu xuất nội dung Pinterest.
  3. Trong cột "Tên biến", hãy chọn các thuộc tính dữ liệu tương ứng với các thuộc tính Pinterest hiển thị trong cột "Tên xuất".
  4. Ở bên trái của phần “Thêm lệnh xuất”, hãy chọn Sử dụng FTP Feedonomics của tôi. Tạo Tên xuất và nhấp vào Hiển thị tùy chọn nâng cao để định dạng tập tin đầu ra. URL nguồn dữ liệu của bạn phải liên kết đến tập tin được phân tách bằng tab (.tsv), được phân tách bằng dấu phẩy (.csv) hoặc tập tin đánh dấu mở rộng (.xml).

Tìm hiểu cách thiết lập nguồn dữ liệu.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ