Kết nối danh mục sản phẩm của bạn từ Productsup

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Catalog chưa khả dụng. Xem các địa điểm mà Catalog khả dụng cho tài khoản Pinterest Business.

Tìm hiểu thêm

Khi bạn đã nhập dữ liệu sản phẩm của mình vào Productsup và ánh xạ bảng tin Pinterest của bạn, thì bạn sẽ cần tìm URL nguồn dữ liệu của mình. Pinterest sẽ sử dụng URL nguồn dữ liệu này để tải xuống và cập nhật dữ liệu sản phẩm của bạn.

Tìm URL nguồn dữ liệu của bạn

  1. Chuyển đến Xuất A/B sau đó nhấp vào Pinterest.
  2. Ánh xạ bảng tin của bạn bằng cách kết nối các cột có liên quan trong Dataflow.
  3. Định dạng tập tin đầu ra của bạn. URL nguồn dữ liệu của bạn phải liên kết đến tập tin được phân tách bằng tab (.tsv), được phân tách bằng dấu phẩy (.csv) hoặc tệp đánh dấu mở rộng (.xml).

Tìm hiểu cách thiết lập nguồn dữ liệu.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ