Tạo bảng

Bảng là nơi bạn lưu, thu thập và sắp xếp các Ghim của mình. Bạn có thể tạo bảng mới từ hồ sơ của mình hoặc khi bạn tạo Ghim mới. Sử dụng bảng để sắp xếp Ghim doanh nghiệp của bạn để mọi người có thể dễ dàng duyệt qua hồ sơ hoặc khám phá ý tưởng của bạn.

Tạo bảng từ hồ sơ

Nếu bạn muốn tạo bảng trong tài khoản cá nhân của mình, hãy tìm hiểu cách tạo bảng.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ