Tạo một cửa hàng

Nếu bạn có hồ sơ doanh nghiệp và đã tạo Ghim mua sắm với danh mục sản phẩm, thì bạn có thể giới thiệu các sản phẩm có thể mua được trên hồ sơ của mình.

Sử dụng Danh mục sản phẩm để thiết lập và quản lý Cửa hàng.

Tạo trải nghiệm Cửa hàng

  1. Tải nguồn dữ liệu bắt buộc lên Pinterest thông qua Danh mục sản phẩm

  2. Lọc sản phẩm của bạn để tạo nhóm sản phẩm
    • Mẹo: Tên nhóm sản phẩm của bạn sẽ hiển thị trên Cửa hàng của bạn. Sử dụng tên mà Người ghim dễ hiểu để ghi rõ các sản phẩm trong nhóm sản phẩm.
  3. Từ chế độ xem Nhóm sản phẩm trong Danh mục sản phẩm, hãy nhấp vào dấu sao để giới thiệu tối đa 8 nhóm sản phẩm

Hãy nhớ là:

  • Người Ghim có thể thấy Cửa hàng trên tất cả các nền tảng (web, iOS, Android)
  • Bạn có thể có tối đa 8 Cửa hàng được giới thiệu
  • Người Ghim có thể nhấp vào Cửa hàng của bạn để duyệt các sản phẩm trong một nhóm sản phẩm nổi bật
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ