Tạo và chỉnh sửa nhóm quảng cáo

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Các nhóm quảng cáo là cấp trung gian giữa các chiến dịch và quảng cáo trong Cấu trúc chiến dịch. Bạn đặt tiêu chí nhắm mục tiêu, ngày chạy, giá thầu và ngân sách cho tất cả quảng cáo nằm trong một nhóm quảng cáo. (Nếu đang chạy chiến dịch với mục tiêu cân nhắc, bạn sẽ đặt ngân sách ở cấp chiến dịch thay vì ở cấp nhóm quảng cáo.) Bạn có thể tạo nhóm quảng cáo mới, chỉnh sửa nhóm quảng cáo, sao chép nhóm quảng cáo hiện có hoặc xóa nhóm quảng cáo .

Nếu muốn thiết lập tiêu chí nhắm mục tiêu tương tự nhưng hơi khác cho nhiều bộ quảng cáo trong chiến dịch của mình, thì bạn có thể tạo một chiến dịch có nhiều nhóm quảng cáo.

Tạo nhóm quảng cáo mới

Tạo một hoặc nhiều nhóm quảng cáo để chứa quảng cáo bạn muốn chạy trên Pinterest. Bạn có thể tạo một hoặc nhiều nhóm quảng cáo trong một chiến dịch mới hoặc chiến dịch hiện có. Bạn có thể thêm tối đa 10 nhóm quảng cáo cùng một lúc. 
 

Chỉnh sửa nhóm quảng cáo

Điều chỉnh một nhóm quảng cáo bạn đã tạo.
 

Sao chép nhóm quảng cáo

Sao chép nhóm quảng cáo để sao chép và chỉnh sửa thông tin từ một nhóm quảng cáo bạn đã tạo. Bạn có thể sao chép nhóm quảng cáo khi tạo chiến dịch mới hoặc khi cập nhật chiến dịch hiện có. 

Khi sao chép nhóm quảng cáo sang một chiến dịch mới, bạn có thể chỉnh sửa ở cấp chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo. Khi sao chép nhóm quảng cáo sang một chiến dịch mới, bạn có thể chỉnh sửa ở cấp chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo. 

Bạn có thể thêm tối đa 10 nhóm quảng cáo vào một chiến dịch cùng một lúc. Khi bạn sao chép một nhóm quảng cáo, số lượng nhiều nhất trong danh sách thả xuống phản ánh số lượng bản sao của nhóm quảng cáo mà bạn vẫn có thể thêm vào một chiến dịch.
 

Xóa nhóm quảng cáo

Xóa một hoặc nhiều nhóm quảng cáo trong một chiến dịch mới hoặc chiến dịch hiện có. Bạn cần có ít nhất một nhóm quảng cáo cho mỗi chiến dịch. Bạn không thể xóa nhóm quảng cáo cuối cùng trong một chiến dịch.
 

Bạn gặp sự cố?

Nếu chiến dịch của bạn thiếu bất kỳ thông tin cần thiết nào, thì lỗi sẽ được đánh dấu bằng màu đỏ trong bảng điều hướng bên trái. Nhấp vào các chủ đề được đánh dấu để chuyển đến phần đó và khắc phục mọi lỗi đang tồn tại. Thông tin bạn nhập sẽ lưu khi bạn chuyển từ bước này sang bước khác. Nếu bạn thoát khỏi cửa sổ trước khi nhấp vào "Tiếp tục", "Lưu chỉnh sửa" hoặc "Tạo chiến dịch", thì nội dung chỉnh sửa của bạn sẽ bị mất.
 

Quy trình xem xét quảng cáo

Khi bạn khởi chạy chiến dịch của mình, chúng tôi sẽ xem xét để đảm bảo chiến dịch tuân theo các Nguyên tắc quảng cáo của chúng tôi. Quá trình xem xét chiến dịch có thể mất tối đa 24 giờ.

Nếu việc nhắm mục tiêu chiến dịch của bạn không tuân theo các nguyên tắc quảng cáo của chúng tôi, thì bạn sẽ nhận được một thông báo trong Trình quản lý quảng cáo cho biết cần thay đổi điều gì để quảng cáo của bạn có thể được xem xét phê duyệt lại. Sau khi phê duyệt xong, chúng tôi sẽ bắt đầu phân phối quảng cáo của bạn.

Tiếp theo

Khi bạn đã tạo, chỉnh sửa hoặc sao chép một nhóm quảng cáo, hãy tìm hiểu cách Chọn Ghim để quảng cáo

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ