Tạo, chỉnh sửa và xem xét các báo cáo tùy chỉnh

Để xem chế độ xem tùy chỉnh cho các số liệu của bạn, bạn có thể tạo hai loại báo cáo. 

  • Báo cáo tùy chỉnh một lần: Tạo báo cáo tùy chỉnh một lần nếu bạn có mục đích sử dụng cụ thể và không cần sử dụng lại báo cáo tương tự sau đó.
  • Mẫu báo cáo: Tạo mẫu báo cáo để lưu báo cáo tùy chỉnh mà bạn sử dụng thường xuyên. Để dễ dàng chạy lại các báo cáo, bạn có thể lên lịch báo cáo chạy hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.

Khi đã tạo mẫu báo cáo hoặc lịch biểu, bạn có thể chỉnh sửa trong trang báo cáo tùy chỉnh.
 

Tạo và chạy báo cáo tùy chỉnh

Xác định loại báo cáo tùy chỉnh bạn muốn chạy (báo cáo tùy chỉnh một lần, mẫu báo cáo không có lịch biểu hoặc mẫu báo cáo có lịch biểu). Sau đó, tạo, chạy và lên lịch báo cáo tùy chỉnh.
 

Chỉnh sửa báo cáo tùy chỉnh

Chỉnh sửa mẫu và lịch biểu báo cáo sau khi thiết lập. Tìm hiểu cách thực hiện chỉnh sửa toàn diện cho mẫu báo cáo hiện tại, chỉnh sửa lịch biểu hiện tại, thêm lịch biểu vào mẫu báo cáo hoặc sao chép và cập nhật mẫu báo cáo.
 

Xem lại báo cáo tùy chỉnh

Xem lại trang báo cáo tùy chỉnh của bạn để xem tất cả các mẫu báo cáo, lịch biểu hiện tại, cũng như các báo cáo đã xử lý và đang xử lý.
 

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ