Tạo nguồn cấp dữ liệu của bạn với Lengow

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo bạn đã sẵn sàng để thiết lập Danh mục sản phẩm. Đọc bài viết Trước khi bạn bắt đầu sử dụng Danh mục sản phẩm

Thêm kênh Pinterest vào Lengow và tùy chỉnh nguồn cấp dữ liệu

  1. Từ bảng điều khiển tài khoản Lengow của bạn, hãy tìm kiếm "Pinterest" để thêm kênh

  2. Chọn "Quảng cáo mua sắm Pinterest"
  3. Cập nhật category_idattributes bằng lời nhắc
  4. Khi bạn đã phân loại tất cả các sản phẩm của mình, hãy sao chép mã nguồn cấp được cung cấp

Bước tiếp theo là gì?

Sử dụng liên kết bạn đã tạo để Nhập nguồn dữ liệu của bạn, tạo nhóm sản phẩmthiết lập Quảng cáo mua sắm.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ