Nhập nguồn dữ liệu bắt buộc

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Catalog chưa khả dụng. Xem các địa điểm mà Catalog khả dụng cho tài khoản Pinterest Business.

Tìm hiểu thêm

Thêm nguồn dữ liệu bắt buộc

 1. Truy cập Danh mục
 2. Nhấp vào Bắt đầu
 3. Nhấp vào Thêm nguồn dữ liệu bắt buộc 
 4. Nhập URL của nguồn dữ liệu bắt buộc
  • URL của nguồn dữ liệu bắt buộc là một liên kết đến vị trí mà Pinterest sẽ có thể tìm nạp nguồn dữ liệu
  • URL này phải bắt đầu bằng http://, https://, ftp:// hoặc sftp:// và bao gồm toàn bộ đường dẫn đến tập tin và không có thông tin đăng nhập trong URL
  • Chúng tôi không chấp nhận tập tin nén tại thời điểm này
 5. Chọn định dạng tập tin (CSV, TSV hoặc XML)
 6. Chọn "Nguồn dữ liệu của tôi được bảo vệ bằng mật khẩu" nếu nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn yêu cầu thông tin đăng nhập
  • Nếu cần thiết, hãy nhập thông tin đăng nhập của bạn
 7. Chọn đơn vị tiền tệ
 8. Nhấp vào Tạo Ghim

Sau khi nhấp vào Tạo Ghim, bạn sẽ quay lại trang Nguồn dữ liệu bắt buộc chính. Nguồn cấp dữ liệu bắt buộc của bạn đang được xử lý - hãy đợi email xác nhận từ Pinterest để biết nguồn dữ liệu của bạn đã được gửi xong hay chưa. 

Tìm hiểu thêm về nguồn dữ liệu bắt buộc

 • Cập nhật hàng ngày. Chúng tôi nhập nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn sau mỗi 24 giờ. Hãy cập nhật đầy đủ nguồn dữ liệu bắt buộc hàng ngày để cập nhật thông tin chi tiết về sản phẩm. Chúng tôi không hỗ trợ nhập theo lịch hoặc theo yêu cầu.
 • Lưu trữ nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn. Hãy lưu trữ nguồn dữ liệu bắt buộc của riêng bạn trên máy chủ FTP/SFTP hoặc bằng liên kết tải xuống trực tiếp HTTP/HTTPS. Nơi lưu trữ này cần cho phép một tác nhân người dùng truy cập và không được yêu cầu đưa vào danh sách trắng IP hoặc SSH. Nếu bạn đang sử dụng liên kết tải xuống trực tiếp, thì không được có thêm bất kỳ bước di chuyển nào để Pinterest truy cập tập tin. Chúng tôi không cung cấp dịch vụ lưu trữ nguồn dữ liệu bắt buộc.
 • Tối đa 5 triệu sản phẩm. Chúng tôi có thể xử lý tối đa 5 triệu sản phẩm cho mỗi tài khoản. Nếu nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn có hơn 5 triệu sản phẩm, thì chúng tôi sẽ xử lý 5 triệu hàng đầu tiên.
 • Một nguồn dữ liệu bắt buộc cho mỗi tài khoản doanh nghiệp.

 

Thông báo lỗi nguồn dữ liệu bắt buộc

Chúng tôi sử dụng các thông báo khác nhau để cho bạn biết nếu có sự cố xảy ra với việc tạo Ghim sản phẩm hoặc nếu chúng tôi có gợi ý cho bạn. Bạn có thể nhận được ba loại thông báo khác nhau. 

 • Lỗi cấp tập tin: Toàn bộ nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn có thể không nhập được nếu có bất kỳ lỗi cấp tập tin nào được liệt kê bên dưới.
 • Lỗi cấp sản phẩm: Nếu sản phẩm của bạn bị lỗi, thì sẽ không thể tạo Ghim sản phẩm. 
 • Cảnh báo cấp sản phẩm: Sản phẩm có cảnh báo vẫn sẽ tạo được Ghim sản phẩm, nhưng bạn nên điều chỉnh dữ liệu sản phẩm để tránh cảnh báo.

Toàn bộ nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn có thể không nhập được nếu có bất kỳ lỗi cấp tập tin nào được liệt kê bên dưới. Nếu sản phẩm của bạn bị lỗi, thì sẽ không thể tạo Ghim sản phẩm. Sản phẩm có cảnh báo vẫn sẽ tạo được Ghim sản phẩm, nhưng bạn nên điều chỉnh dữ liệu sản phẩm để tránh cảnh báo.

Hãy tìm thông báo lỗi bên dưới để biết các mẹo về cách cập nhật nguồn dữ liệu bắt buộc.

Mã lỗi Thông báo lỗi Loại lỗi Điều cần làm
100 Chúng tôi không thể truy cập vào tập tin nguồn dữ liệu của bạn. Vui lòng kiểm tra xem URL và thông tin đăng nhập có chính xác hay không và nguồn dữ liệu có tồn tại ở vị trí được cung cấp hay không. Lỗi cấp tập tin Xem lại thông tin nguồn dữ liệu và đường dẫn tập tin.
Đảm bảo rằng tên tập tin không thay đổi ở vị trí (đối với ftp/sftp).
Đảm bảo rằng vị trí lưu trữ không hết thời gian.
Đảm bảo rằng bạn không bao gồm tên người dùng/mật khẩu trong URL tập tin.
101 Nguồn dữ liệu được cung cấp đang sử dụng hình thức mã hóa không được hỗ trợ. Các hình thức mã hóa được chấp nhận là UTF-8 hoặc Latin1. Lỗi cấp tập tin Mã hóa lại tập tin của bạn thành định dạng UTF-8 hoặc Latin1.
 
102 Nguồn dữ liệu được cung cấp có các dấu phân cách không hợp lệ. Đảm bảo rằng nguồn dữ liệu ở dạng tab hoặc phân cách bằng dấu phẩy. Kiểm tra để đảm bảo không có dấu phân cách dư hoặc thiếu trong mỗi hàng. Lỗi cấp tập tin Đảm bảo rằng tập tin được phân cách bằng dấu phẩy (bạn nên phân cách bằng dấu ngoặc kép) hoặc tab. Kiểm tra để đảm bảo không có dấu phân cách dư hoặc thiếu trong mỗi hàng.
103 Nguồn dữ liệu được cung cấp thiếu một số tiêu đề cột cần thiết. Lỗi cấp tập tin Chắc chắn rằng bạn đang gửi tất cả các tiêu đề cột cần thiết. Xem lại thông số kỹ thuật cần thiết cho nguồn dữ liệu bắt buộc.
104 Image link không bắt đầu bằng http hoặc https. Lỗi cấp hàng Đảm bảo image link của bạn bắt đầu bằng http:// hoặc https:// và là một URL hợp lệ.
105 Siêu dữ liệu sản phẩm bị thiếu Item ID Lỗi cấp hàng ID là một trường bắt buộc. Đảm bảo rằng bạn đang gửi item ID cho tất cả các hàng trong nguồn dữ liệu bắt buộc. Xóa bất kỳ mặt hàng nào không có ID.
106 Siêu dữ liệu sản phẩm bị thiếu title. Lỗi cấp hàng Title là một trường bắt buộc. Đảm bảo rằng bạn đang gửi title của sản phẩm cho tất cả các hàng trong nguồn dữ liệu bắt buộc. Xóa bất kỳ mặt hàng nào không có title.
107 Siêu dữ liệu sản phẩm bị thiếu description. Lỗi cấp hàng Description là một trường bắt buộc. Đảm bảo rằng bạn đang gửi description cho tất cả các hàng trong nguồn dữ liệu bắt buộc. Xóa bất kỳ mặt hàng nào không có description.
108 Siêu dữ liệu sản phẩm bị thiếu Google Product Category. Chúng tôi chấp nhận phân loại Google Product Category Hoa Kỳ. Lỗi cấp hàng Gửi google_product_category theo phân loại chính xác. Chúng tôi hiện chỉ chấp nhận phân loại US-EN (Hoa Kỳ-Tiếng Anh).
109 Google Product Category không hợp lệ. Google Product Category phải tuân thủ chính xác phân loại Google Product Category Hoa Kỳ. Lỗi cấp hàng Đảm bảo rằng bạn đang tuân theo quy tắc phân loại chính xác. Chúng tôi hiện chỉ chấp nhận phân loại US-EN (Hoa Kỳ-Tiếng Anh).
110 Siêu dữ liệu sản phẩm bị thiếu link. Lỗi cấp hàng Link là một trường bắt buộc. Đảm bảo rằng bạn đang gửi một trang đích sản phẩm.
111 Siêu dữ liệu sản phẩm bị thiếu image_link. Lỗi cấp hàng Image_link là một trường bắt buộc. Đảm bảo rằng bạn đang gửi image_link cho sản phẩm.
112 Siêu dữ liệu sản phẩm bị thiếu availability. Các giá trị hợp lệ là one of in stock, out of stock hoặc preorder. Lỗi cấp hàng Availability là một trường bắt buộc. Đảm rằng bạn đang gửi một trong các giá trị: “in stock”, “out of stock” hoặc “preorder”.
113 Trường Price bị định dạng sai. Kiểm tra xem bạn có đang gửi chính xác giá của mẫu không: <number> <currency>. Ví dụ về giá hợp lệ là '1.00USD' và '1.00 USD'. Lỗi cấp hàng Trường price phải được định dạng là “số” “đơn vị tiền tệ”. Ví dụ: 1.00 USD, 1 USD hoặc 1.00USD.
114 Title dài hơn 128 ký tự. Chúng tôi chỉ sử dụng 128 ký tự đầu tiên. Giảm độ dài Title xuống dưới 128 ký tự. Cảnh báo cấp hàng Chúng tôi cắt bớt tiêu đề nếu dài hơn 128 ký tự. Để đảm bảo tiêu đề của bạn không bị cắt bớt, hãy gửi tiêu đề sản phẩm dưới 128 ký tự.
115 Description dài hơn 500 ký tự. Chúng tôi chỉ sử dụng 500 ký tự đầu tiên. Hãy giảm độ dài description xuống dưới 500 ký tự. Cảnh báo cấp hàng Chúng tôi cắt bớt mô tả nếu dài hơn 500 ký tự. Để đảm bảo mô tả sản phẩm không bị cắt bớt, hãy gửi mô tả có ít hơn 500 ký tự.
116 Tình trạng của mặt hàng bị thiếu hoặc giá trị cung cấp không được chấp nhận. Vui lòng xác định mặt hàng ở tình trạng new, used hay refurbished. Cảnh báo cấp hàng Các giá trị tình trạng sản phẩm được chấp nhận là “new”, “used” hoặc “refurbished”. Đảm bảo bạn không gửi bất kỳ giá trị nào khác cho cột tình trạng.
117 Hệ thống của chúng tôi không thể đọc được giá trị Gender. Hãy ghi rõ Gender với một trong các giá trị sau: male, female hoặc unisex. Cảnh báo cấp hàng Gender phải là một trong những giá trị sau đây: “male”, “female”, “unisex”. Bất kỳ chuỗi nào khác sẽ bị bỏ qua khỏi dữ liệu sản phẩm của bạn và sẽ ảnh hưởng đến mức độ phù hợp cho sản phẩm.
118 Hệ thống của chúng tôi không thể đọc được giá trị Age_Group. Hãy ghi rõ Age_Group với một trong các giá trị sau: newborn, infant, toddler, kids hoặc adult. Cảnh báo cấp hàng Age_group phải là một trong những giá trị sau đây: “newborn”, “infant”, “toddler”, “kids”, “adult”. Bất kỳ chuỗi nào khác sẽ bị bỏ qua khỏi dữ liệu sản phẩm của bạn và sẽ ảnh hưởng đến mức độ phù hợp cho sản phẩm.
119 Hệ thống của chúng tôi không thể đọc được giá trị Size_Type. Hãy ghi rõ Size_Type với một trong các giá trị sau: regular, petite, plus, big_and_tall hoặc maternity. Cảnh báo cấp hàng Size_Type phải là một trong những giá trị sau đây: “regular”, “petite”, “plus”, “big_and_tall”, “maternity”. Bất kỳ chuỗi nào khác sẽ bị bỏ qua khỏi dữ liệu sản phẩm của bạn và sẽ ảnh hưởng đến mức độ phù hợp cho sản phẩm.
120 Dòng không thể phân tích cú pháp. Hãy đảm bảo dấu phân cách của bạn cho dòng này là chính xác. Bất kỳ dấu phân cách thiếu/dư nào sẽ không phân tích cú pháp được. Lỗi cấp hàng Nguồn dữ liệu của bạn có lỗi định dạng gây ra lỗi tải lên cho một hoặc nhiều dòng, lỗi này cũng có thể ảnh hưởng đến việc tải lên cho toàn bộ nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của bạn. Hãy kiểm tra và sửa bất kỳ lỗi định dạng nào trước lần cập nhật tiếp theo của bạn để thử lại.
121 Liên kết có thể chứa thông số UTM. Hãy đảm bảo các thông số UTM bạn đang gửi được thiết lập cho Pinterest. Cảnh báo cấp hàng Xem lại các thông số UTM có đang tuân theo các nguyên tắc theo dõi của chúng tôi và được thiết lập riêng cho Pinterest hay không.
122 Link không hợp lệ. Đảm bảo link bắt đầu bằng http hoặc https. Lỗi cấp hàng Đảm bảo link của bạn bắt đầu bằng http:// hoặc https:// và là URL hợp lệ.
123 Có sản phẩm trùng lặp. Cảnh báo cấp hàng Hàng hiện tại có cảnh báo vì nguồn dữ liệu đã chứa một mặt hàng có cùng ID sản phẩm. Đừng gửi bản sao của sản phẩm của bạn.
125 Sale price được định dạng không chính xác hoặc Sale price được cung cấp cao hơn giá gốc của mặt hàng. Sale price phải thấp hơn giá gốc. Cảnh báo cấp hàng Trường sale price phải được định dạng là “số” “đơn vị tiền tệ”. Ví dụ: 1.00 USD, 1 USD hoặc 1.00USD. Sale price không thể cao hơn hoặc bằng cột giá. 
126 Google Product Category chỉ có 1 hoặc 2 cấp cho sản phẩm này, khi bạn có thể dùng thêm một cấp độ cụ thể nữa. Cảnh báo cấp hàng Bạn nên gửi Google Product Category cụ thể đầy đủ nếu có liên quan. Nhiều danh mục chi tiết hơn sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về sản phẩm.
127 Cột ad_link chứa cùng một URL với cột Link. Xác nhận rằng cột ad_link đang gửi các tham số theo dõi chính xác. Cột Link chỉ gửi được các liên kết tự nhiên, nếu bạn đang gửi tham số theo dõi trong ad_link. Cảnh báo cấp hàng Xác nhận rằng cột ad_link đang gửi các tham số theo dõi chính xác cho Pinterest. Bạn nên gửi các liên kết tự nhiên trong cột Link và bất kỳ URL nào có tham số theo dõi trong ad_link.
129 Nguồn dữ liệu được cung cấp chứa các tiêu đề trùng lặp. Hãy xóa các tiêu đề trùng lặp và chỉ gửi các cột có dữ liệu độc nhất. Cảnh báo cấp tập tin Nguồn dữ liệu của bạn chứa các tên cột trùng lặp. Hãy xóa các cột trùng lặp và chỉ gửi các cột có dữ liệu độc nhất. Chúng tôi chỉ chấp nhận cột đầu tiên của cột trùng lặp nếu xảy ra trùng lặp.
130 Hệ thống của chúng tôi không thể đọc được giá trị Tax. Chúng tôi chấp nhận 4 thuộc tính con: country:region:rate(required):tax_ship. Bạn bắt buộc phải dùng đủ tất cả các dấu hai chấm, ngay cả đối với các giá trị trống. Cảnh báo cấp hàng Đảm bảo rằng cột tax của bạn đang tuân theo đúng thiết lập. Bạn bắt buộc phải dùng đủ tất cả các dấu hai chấm, ngay cả đối với các thuộc tính trống. Ví dụ: US::0.13:
131 Hệ thống của chúng tôi không thể đọc được giá trị shipping bạn đã cung cấp. Chúng tôi chấp nhận 4 thuộc tính con: country:region:service:price. Bạn bắt buộc phải dùng đủ tất cả các dấu hai chấm, ngay cả đối với các thuộc tính trống. Cảnh báo cấp hàng Hãy đảm bảo rằng cột shipping của bạn đang tuân theo đúng thiết lập. Bạn bắt buộc phải dùng đủ tất cả các dấu hai chấm, ngay cả đối với các thuộc tính trống. Ví dụ: US:::0.00
132 Hệ thống của chúng tôi không thể đọc được giá trị shipping weight bạn đã cung cấp. Cảnh báo cấp hàng Dòng hiện tại không được xác thực do trường shipping weight không đúng định dạng: "3kg" hoặc "3 kg". Chuỗi trước tiên phải chứa một giá trị số, sau đó là loại đơn vị trọng lượng hợp lệ (một trong "lb", "oz" hoặc "kg").
133 Hệ thống của chúng tôi không thể đọc được giá trị multipack bạn đã cung cấp. Cảnh báo cấp hàng Giá trị multipack phải là số. Bất kỳ chuỗi nào khác sẽ bị bỏ qua khỏi dữ liệu sản phẩm.
134 ad_link không bắt đầu bằng http hoặc https. Lỗi cấp hàng Đảm bảo liên kết ad_link của bạn bắt đầu bằng http:// hoặc https:// và là một URL hợp lệ.
135 Liên kết ad_link không đúng định dạng. Kiểm tra xem đó là có phải là URL hợp lệ hay không. Lỗi cấp hàng Đảm bảo liên kết ad_link của bạn ngắn hơn 511 ký tự và là một URL hợp lệ.
137 Một hoặc nhiều liên kết hình ảnh bổ sung không bắt đầu bằng http hoặc https hoặc bị định dạng sai. Chúng tôi đã loại bỏ chúng khỏi sản phẩm của bạn. Cảnh báo cấp hàng Chúng tôi sẽ loại bỏ bất kỳ additional_image_links nào không được định dạng chính xác. Đảm bảo đây là các URL hợp lệ.
138 Tập tin nguồn dữ liệu của bạn có hơn 5 triệu dòng Chúng tôi hiện chỉ chấp nhận các tập tin nguồn dữ liệu dưới 5 triệu dòng và sẽ chỉ nhập 5 triệu dòng đầu tiên.  Cảnh báo cấp tập tin Chúng tôi chỉ chấp nhận 5 triệu hàng tại thời điểm này. Chỉ 5 triệu sản phẩm đầu tiên sẽ được xử lý. Chúng tôi sẽ bỏ qua bất kỳ sản phẩm nào dư ra. Gửi ít hơn 5 triệu sản phẩm để đảm bảo tất cả các sản phẩm bạn muốn được xử lý đều được chấp nhận.
139 Miền của link sản phẩm không khớp với miền đã xác minh được liên kết với tài khoản của bạn. Vui lòng xác minh xem miền có chính xác không. Lỗi cấp tập tin URL link của bạn phải phù hợp với miền đã xác minh cho tài khoản của bạn. Đảm bảo bạn không gửi bất kỳ chuyển hướng hoặc miền nào khác trong cột link của nguồn dữ liệu.
140 Tài khoản này hiện không có miền người bán đã xác minh nào. Vui lòng xác minh quyền sở hữu miền người bán để nhập bảng tin. Lỗi cấp tập tin Bạn phải có một miền đã xác minh để nhập nguồn dữ liệu. Xác minh miền của bạn và thử lại.
141 Hệ thống của chúng tôi không thể đọc được giá trị Adult bạn đã cung cấp. Hãy ghi rõ giá trị Adult với một trong các giá trị sau: true, false, yes hoặc no cho tất cả mặt hàng bị ảnh hưởng. Lỗi cấp hàng Nếu bạn đang gửi cột “adult” và có giá trị cho cột, hãy đảm bảo rằng đó là một trong các giá trị sau: true, false, yes hoặc no
157 Một số giá trị Danh mục Sản phẩm Google bị thiếu, điều này có thể làm hạn chế khả năng hiển thị trong các đề xuất, kết quả tìm kiếm và trải nghiệm mua sắm. Cảnh báo cấp hàng Kiểm tra các giá trị Danh mục Sản phẩm Google của bạn và đảm bảo chúng được định dạng bằng các giá trị từ phân loại GPC US-EN cho bất kỳ mặt hàng nào có giá trị Danh mục Sản phẩm Google được liên kết trước lần cập nhật tiếp theo của bạn.
158 Một số giá trị Danh mục Sản phẩm của Google được định dạng không chính xác, điều này có thể làm hạn chế khả năng hiển thị trong các đề xuất, kết quả tìm kiếm và trải nghiệm mua sắm. Cảnh báo cấp hàng Kiểm tra các giá trị Danh mục Sản phẩm Google của bạn và đảm bảo chúng được định dạng bằng các giá trị từ phân loại GPC US-EN cho bất kỳ mặt hàng nào có giá trị Danh mục Sản phẩm Google được liên kết trước lần cập nhật tiếp theo của bạn.
159 Một số giá trị điều kiện bị thiếu, có thể làm hạn chế khả năng hiển thị trong các đề xuất, kết quả tìm kiếm và trải nghiệm mua sắm. Cảnh báo cấp hàng Kiểm tra các giá trị điều kiện của bạn và đảm bảo các giá trị này được định dạng là new, used hoặc refurbished cho bất kỳ mặt hàng nào có giá trị điều kiện liên kết trước lần cập nhật tiếp theo của bạn.
160 Một số giá trị điều kiện được định dạng không chính xác, có thể làm hạn chế khả năng hiển thị trong các đề xuất, kết quả tìm kiếm và trải nghiệm mua sắm. Cảnh báo cấp hàng Kiểm tra các giá trị điều kiện của bạn và đảm bảo các giá trị này được định dạng là new, used hoặc refurbished cho bất kỳ mặt hàng nào có giá trị điều kiện liên kết trước lần cập nhật tiếp theo của bạn.
1001 Hình ảnh không tải xuống được. Gửi liên kết hình ảnh hợp lệ Lỗi cấp hàng Đảm bảo liên kết hình ảnh của bạn là một liên kết đến tập tin hình ảnh và tác nhân người dùng có thể tải xuống.
1007 Không thể nhận ra định dạng hình ảnh. Kiểm tra xem đó có phải hình ảnh hợp lệ không. Lỗi cấp hàng Gửi URL hình ảnh hợp lệ với các tập tin hình ảnh ở đích.
4028 Catalog không thể tìm thấy hình ảnh chính của bạn cho dòng này. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn trong bản cập nhật tiếp theo của bạn, hãy truy cập Trung tâm Trợ giúp của chúng tôi để tìm giải pháp. Lỗi cấp hàng Hãy kiểm tra mọi sự cố với định dạng URL của hình ảnh chính hoặc trang web lưu trữ của bạn trước khi cập nhật lần tiếp theo.
4029 Catalog không thể tìm thấy hình ảnh bổ sung cho dòng này. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn trong bản cập nhật tiếp theo của bạn, hãy truy cập Trung tâm Trợ giúp của chúng tôi để tìm giải pháp. Cảnh báo cấp hàng Hãy kiểm tra mọi sự cố với định dạng URL của hình ảnh bổ sung hoặc trang web lưu trữ của bạn trước khi cập nhật lần tiếp theo. 

 

Bước tiếp theo là gì?

Nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn có được nhập thành công không? Có thể mất một khoảng ngày để biết.

 • ! Tuyệt vời, hãy đọc hướng dẫn của chúng tôi để tìm hiểu cách quảng bá nhóm sản phẩm của bạn.
 • Không, nguồn dữ liệu đã có một số sai sót. Không sao, có thể thử vài lần mới làm đúng được. Hãy sử dụng hướng dẫn khắc phục thông báo lỗi của chúng tôi để xử lý những sai sót đó.

 

 

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ