Nhập nguồn dữ liệu bắt buộc

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Catalog chưa khả dụng. Xem các địa điểm mà Catalog khả dụng cho tài khoản Pinterest Business.

Tìm hiểu thêm

Thêm nguồn dữ liệu bắt buộc

 1. Truy cập Danh mục
 2. Nhấp vào Bắt đầu
 3. Nhấp vào Thêm nguồn dữ liệu bắt buộc 
 4. Nhập URL của nguồn dữ liệu bắt buộc
  • URL của nguồn dữ liệu bắt buộc là một liên kết đến vị trí mà Pinterest sẽ có thể tìm nạp nguồn dữ liệu
  • URL này phải bắt đầu bằng http://, https://, ftp:// hoặc sftp:// và bao gồm toàn bộ đường dẫn đến tập tin và không có thông tin đăng nhập trong URL
  • Chúng tôi không chấp nhận tập tin nén tại thời điểm này
 5. Chọn định dạng tập tin (CSV, TSV hoặc XML)
 6. Chọn "Nguồn dữ liệu của tôi được bảo vệ bằng mật khẩu" nếu nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn yêu cầu thông tin đăng nhập
  • Nếu cần thiết, hãy nhập thông tin đăng nhập của bạn
 7. Chọn đơn vị tiền tệ
 8. Nhấp vào Tạo Ghim

Sau khi nhấp vào Tạo Ghim, bạn sẽ quay lại trang Nguồn dữ liệu bắt buộc chính. Nguồn cấp dữ liệu bắt buộc của bạn đang được xử lý - hãy đợi email xác nhận từ Pinterest để biết nguồn dữ liệu của bạn đã được gửi xong hay chưa. 

Tìm hiểu thêm về nguồn dữ liệu bắt buộc

 • Cập nhật hàng ngày. Chúng tôi nhập nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn sau mỗi 24 giờ. Hãy cập nhật đầy đủ nguồn dữ liệu bắt buộc hàng ngày để cập nhật thông tin chi tiết về sản phẩm. Chúng tôi không hỗ trợ nhập theo lịch hoặc theo yêu cầu.
 • Lưu trữ nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn. Hãy lưu trữ nguồn dữ liệu bắt buộc của riêng bạn trên máy chủ FTP/SFTP hoặc bằng liên kết tải xuống trực tiếp HTTP/HTTPS. Nơi lưu trữ này cần cho phép một tác nhân người dùng truy cập và không được yêu cầu đưa vào danh sách trắng IP hoặc SSH. Nếu bạn đang sử dụng liên kết tải xuống trực tiếp, thì không được có thêm bất kỳ bước di chuyển nào để Pinterest truy cập tập tin. Chúng tôi không cung cấp dịch vụ lưu trữ nguồn dữ liệu bắt buộc.
 • Tối đa 5 triệu sản phẩm. Chúng tôi có thể xử lý tối đa 5 triệu sản phẩm cho mỗi tài khoản. Nếu nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn có hơn 5 triệu sản phẩm, thì chúng tôi sẽ xử lý 5 triệu hàng đầu tiên.
 • Một nguồn dữ liệu bắt buộc cho mỗi tài khoản doanh nghiệp.

 

Thông báo lỗi nguồn dữ liệu bắt buộc

Chúng tôi sử dụng các thông báo khác nhau để cho bạn biết nếu có sự cố xảy ra với việc tạo Ghim sản phẩm hoặc nếu chúng tôi có gợi ý cho bạn. Bạn có thể nhận được ba loại thông báo khác nhau. 

 • Lỗi cấp tập tin: Toàn bộ nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn có thể không nhập được nếu có bất kỳ lỗi cấp tập tin nào được liệt kê bên dưới.
 • Lỗi cấp sản phẩm: Nếu sản phẩm của bạn bị lỗi, thì sẽ không thể tạo Ghim sản phẩm. 
 • Cảnh báo cấp sản phẩm: Sản phẩm có cảnh báo vẫn sẽ tạo được Ghim sản phẩm, nhưng bạn nên điều chỉnh dữ liệu sản phẩm để tránh cảnh báo.

Toàn bộ nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn có thể không nhập được nếu có bất kỳ lỗi cấp tập tin nào được liệt kê bên dưới. Nếu sản phẩm của bạn bị lỗi, thì sẽ không thể tạo Ghim sản phẩm. Sản phẩm có cảnh báo vẫn sẽ tạo được Ghim sản phẩm, nhưng bạn nên điều chỉnh dữ liệu sản phẩm để tránh cảnh báo.

Hãy tìm thông báo lỗi bên dưới để biết các mẹo về cách cập nhật nguồn dữ liệu bắt buộc.

Mã lỗi Thông báo lỗi Loại lỗi Điều cần làm
100 Không thể truy cập nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn. Lỗi cấp tập tin Xem lại thông tin nguồn dữ liệu và đường dẫn tập tin.
Đảm bảo rằng tên tập tin không thay đổi ở vị trí (đối với ftp/sftp).
Đảm bảo rằng vị trí lưu trữ không hết thời gian.
Đảm bảo rằng bạn không bao gồm tên người dùng/mật khẩu trong URL tập tin.
101 Nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn sử dụng định dạng mã hóa không được hỗ trợ. Lỗi cấp tập tin Mã hóa lại tập tin của bạn thành định dạng UTF-8 hoặc Latin1.
 
102 Nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn có lỗi định dạng. Lỗi cấp tập tin Đảm bảo rằng tập tin được phân cách bằng dấu phẩy (bạn nên phân cách bằng dấu ngoặc kép) hoặc tab. Kiểm tra để đảm bảo không có dấu phân cách dư hoặc thiếu trong mỗi hàng.
103 Nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn thiếu một số tiêu đề cột bắt buộc. Lỗi cấp tập tin Chắc chắn rằng bạn đang gửi tất cả các tiêu đề cột cần thiết. Xem lại thông số kỹ thuật cần thiết cho nguồn dữ liệu bắt buộc.
104 Một số liên kết hình ảnh được định dạng không chính xác.  Lỗi cấp hàng Đảm bảo image link của bạn bắt đầu bằng http:// hoặc https:// và là một URL hợp lệ.
105 Một số mặt hàng thiếu ID mặt hàng trong siêu dữ liệu sản phẩm, vì vậy những mặt hàng này sẽ không được đăng. Lỗi cấp hàng ID là một trường bắt buộc. Đảm bảo rằng bạn đang gửi item ID cho tất cả các hàng trong nguồn dữ liệu bắt buộc. Xóa bất kỳ mặt hàng nào không có ID.
106 Một số mặt hàng thiếu tiêu đề trong siêu dữ liệu sản phẩm, vì vậy những mặt hàng đó sẽ không được đăng.  Lỗi cấp hàng Title là một trường bắt buộc. Đảm bảo rằng bạn đang gửi title của sản phẩm cho tất cả các hàng trong nguồn dữ liệu bắt buộc. Xóa bất kỳ mặt hàng nào không có title.
107 Một số mặt hàng thiếu mô tả trong siêu dữ liệu sản phẩm, vì vậy những mặt hàng đó sẽ không được đăng. Lỗi cấp hàng Description là một trường bắt buộc. Đảm bảo rằng bạn đang gửi description cho tất cả các hàng trong nguồn dữ liệu bắt buộc. Xóa bất kỳ mặt hàng nào không có description.
108 Thiếu thuộc tính bắt buộc: Danh mục sản phẩm của Google - Sản phẩm của bạn thiếu các giá trị Danh mục sản phẩm của Google trong thuộc tính Danh mục sản phẩm của Google bắt buộc.  Lỗi cấp hàng Gửi google_product_category theo phân loại chính xác. Chúng tôi hiện chỉ chấp nhận phân loại US-EN (Hoa Kỳ-Tiếng Anh).
109 Thuộc tính bắt buộc định dạng không hợp lệ: Danh mục sản phẩm của Google - Sản phẩm của bạn không bao gồm Danh mục sản phẩm hợp lệ của Google.  Lỗi cấp hàng Đảm bảo rằng bạn đang tuân theo quy tắc phân loại chính xác. Chúng tôi hiện chỉ chấp nhận phân loại US-EN (Hoa Kỳ-Tiếng Anh).
110 Một số mặt hàng thiếu URL liên kết trong siêu dữ liệu sản phẩm, vì vậy những mặt hàng đó sẽ không được đăng. Lỗi cấp hàng Link là một trường bắt buộc. Đảm bảo rằng bạn đang gửi một trang đích sản phẩm.
111 Một số mặt hàng thiếu URL liên kết hình ảnh trong siêu dữ liệu sản phẩm, vì vậy những mặt hàng đó sẽ không được đăng. Lỗi cấp hàng Image_link là một trường bắt buộc. Đảm bảo rằng bạn đang gửi image_link cho sản phẩm.
112 Một số mặt hàng thiếu giá trị còn/hết hàng trong siêu dữ liệu sản phẩm, vì vậy những mặt hàng đó sẽ không được đăng. Lỗi cấp hàng Availability là một trường bắt buộc. Đảm rằng bạn đang gửi một trong các giá trị: “in stock”, “out of stock” hoặc “preorder”.
113 Một số mặt hàng có lỗi định dạng giá trị giá trong siêu dữ liệu sản phẩm, vì vậy những mặt hàng đó sẽ không được đăng.  Lỗi cấp hàng Trường price phải được định dạng là “số” “đơn vị tiền tệ”. Ví dụ: 1.00 USD, 1 USD hoặc 1.00USD.
114 Tiêu đề của bạn cho mặt hàng này bị cắt bớt vì chứa quá nhiều ký tự.  Cảnh báo cấp hàng Chúng tôi cắt bớt tiêu đề nếu dài hơn 128 ký tự. Để đảm bảo tiêu đề của bạn không bị cắt bớt, hãy gửi tiêu đề sản phẩm dưới 128 ký tự.
115 Mô tả của bạn cho mặt hàng này bị cắt bớt vì chứa quá nhiều ký tự.  Cảnh báo cấp hàng Chúng tôi cắt bớt mô tả nếu dài hơn 500 ký tự. Để đảm bảo mô tả sản phẩm không bị cắt bớt, hãy gửi mô tả có ít hơn 500 ký tự.
116 Một số mặt hàng thiếu giá trị điều kiện hoặc có giá trị điều kiện được định dạng không chính xác, vì vậy một số sản phẩm sẽ được đăng mà không liệt kê điều kiện.  Cảnh báo cấp hàng Các giá trị tình trạng sản phẩm được chấp nhận là “new”, “used” hoặc “refurbished”. Đảm bảo bạn không gửi bất kỳ giá trị nào khác cho cột tình trạng.
117 Một số giá trị giới tính được định dạng không chính xác, có thể làm hạn chế khả năng hiển thị trong các đề xuất, kết quả tìm kiếm và trải nghiệm mua sắm.  Cảnh báo cấp hàng Gender phải là một trong những giá trị sau đây: “male”, “female”, “unisex”. Bất kỳ chuỗi nào khác sẽ bị bỏ qua khỏi dữ liệu sản phẩm của bạn và sẽ ảnh hưởng đến mức độ phù hợp cho sản phẩm.
118 Một số giá trị nhóm tuổi được định dạng không chính xác, có thể làm hạn chế khả năng hiển thị trong các đề xuất, kết quả tìm kiếm và trải nghiệm mua sắm.  Cảnh báo cấp hàng Age_group phải là một trong những giá trị sau đây: “newborn”, “infant”, “toddler”, “kids”, “adult”. Bất kỳ chuỗi nào khác sẽ bị bỏ qua khỏi dữ liệu sản phẩm của bạn và sẽ ảnh hưởng đến mức độ phù hợp cho sản phẩm.
119 Một số giá trị loại kích thước được định dạng không chính xác, có thể làm hạn chế khả năng hiển thị trong các đề xuất, kết quả tìm kiếm và trải nghiệm mua sắm.  Cảnh báo cấp hàng Size_Type phải là một trong những giá trị sau đây: “regular”, “petite”, “plus”, “big_and_tall”, “maternity”. Bất kỳ chuỗi nào khác sẽ bị bỏ qua khỏi dữ liệu sản phẩm của bạn và sẽ ảnh hưởng đến mức độ phù hợp cho sản phẩm.
120 Nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn có lỗi định dạng đối với một số mặt hàng.  Lỗi cấp hàng Nguồn dữ liệu của bạn có lỗi định dạng gây ra lỗi tải lên cho một hoặc nhiều dòng, lỗi này cũng có thể ảnh hưởng đến việc tải lên cho toàn bộ nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của bạn. Hãy kiểm tra và sửa bất kỳ lỗi định dạng nào trước lần cập nhật tiếp theo của bạn để thử lại.
121 Thuộc tính bắt buộc định dạng không hợp lệ: Liên kết - Liên kết sản phẩm của bạn chứa tham số theo dõi UTM. Cảnh báo cấp hàng Xem lại các thông số UTM có đang tuân theo các nguyên tắc theo dõi của chúng tôi và được thiết lập riêng cho Pinterest hay không.
122 Một số liên kết được định dạng không chính xác. Lỗi cấp hàng Đảm bảo link của bạn bắt đầu bằng http:// hoặc https:// và là URL hợp lệ.
123 Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của bạn chứa các mặt hàng trùng lặp.  Cảnh báo cấp hàng Hàng hiện tại có cảnh báo vì nguồn dữ liệu đã chứa một mặt hàng có cùng ID sản phẩm. Đừng gửi bản sao của sản phẩm của bạn.
125 Một số mặt hàng có giá bán ưu đãi cao hơn giá gốc của mặt hàng. Cảnh báo cấp hàng Trường sale price phải được định dạng là “số” “đơn vị tiền tệ”. Ví dụ: 1.00 USD, 1 USD hoặc 1.00USD. Sale price không thể cao hơn hoặc bằng cột giá. 
126 Một số mặt hàng chỉ liệt kê 1 hoặc 2 cấp Danh mục sản phẩm của Google, có thể làm hạn chế khả năng hiển thị trong các đề xuất, kết quả tìm kiếm và trải nghiệm mua sắm. Cảnh báo cấp hàng Bạn nên gửi Google Product Category cụ thể đầy đủ nếu có liên quan. Nhiều danh mục chi tiết hơn sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về sản phẩm.
127 Một số URL Adwords_redirect là bản sao của các URL liên kết cho mặt hàng đó. Cảnh báo cấp hàng Xác nhận rằng cột ad_link đang gửi các tham số theo dõi chính xác cho Pinterest. Bạn nên gửi các liên kết tự nhiên trong cột Link và bất kỳ URL nào có tham số theo dõi trong ad_link.
129 Nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn chứa các tiêu đề trùng lặp. Cảnh báo cấp tập tin Nguồn dữ liệu của bạn chứa các tên cột trùng lặp. Hãy xóa các cột trùng lặp và chỉ gửi các cột có dữ liệu độc nhất. Chúng tôi chỉ chấp nhận cột đầu tiên của cột trùng lặp nếu xảy ra trùng lặp.
130 Giá trị thuế cho một số mặt hàng được định dạng không chính xác.  Cảnh báo cấp hàng Đảm bảo rằng cột tax của bạn đang tuân theo đúng thiết lập. Bạn bắt buộc phải dùng đủ tất cả các dấu hai chấm, ngay cả đối với các thuộc tính trống. Ví dụ: US::0.13:
131 Giá trị vận chuyển cho một số mặt hàng được định dạng không chính xác.  Cảnh báo cấp hàng Hãy đảm bảo rằng cột shipping của bạn đang tuân theo đúng thiết lập. Bạn bắt buộc phải dùng đủ tất cả các dấu hai chấm, ngay cả đối với các thuộc tính trống. Ví dụ: US:::0.00
132 Một số mặt hàng có trọng lượng vận chuyển không hợp lệ.  Cảnh báo cấp hàng Dòng hiện tại không được xác thực do trường shipping weight không đúng định dạng: "3kg" hoặc "3 kg". Chuỗi trước tiên phải chứa một giá trị số, sau đó là loại đơn vị trọng lượng hợp lệ (một trong "lb", "oz" hoặc "kg").
133 Một số mặt hàng có giá trị nhiều gói không hợp lệ. Cảnh báo cấp hàng Giá trị multipack phải là số. Bất kỳ chuỗi nào khác sẽ bị bỏ qua khỏi dữ liệu sản phẩm.
134 Một số liên kết Adwords_redirect được định dạng không chính xác.  Lỗi cấp hàng Đảm bảo liên kết ad_link của bạn bắt đầu bằng http:// hoặc https:// và là một URL hợp lệ.
135 Một số liên kết Adwords_redirect chứa quá nhiều ký tự. Lỗi cấp hàng Đảm bảo liên kết ad_link của bạn ngắn hơn 511 ký tự và là một URL hợp lệ.
136 Liên kết hình ảnh của bạn được định dạng không chính xác, vì vậy mặt hàng này sẽ được đăng mà không có hình ảnh.  Cảnh báo cấp hàng Kiểm tra xem có vấn đề nào với định dạng URL của liên kết hình ảnh hoặc trang web lưu trữ của bạn không và sửa lại trước lần cập nhật tiếp theo.
137 Một số liên kết hình ảnh được định dạng không chính xác và sẽ không được đăng cùng với mặt hàng của bạn. Cảnh báo cấp hàng Chúng tôi sẽ loại bỏ bất kỳ additional_image_links nào không được định dạng chính xác. Đảm bảo đây là các URL hợp lệ.
138 Nguồn dữ liệu bắt buộc chứa quá nhiều mặt hàng, vì vậy một số mặt hàng sẽ không được đăng. Cảnh báo cấp tập tin Chúng tôi chỉ chấp nhận 5 triệu hàng tại thời điểm này. Chỉ 5 triệu sản phẩm đầu tiên sẽ được xử lý. Chúng tôi sẽ bỏ qua bất kỳ sản phẩm nào dư ra. Gửi ít hơn 5 triệu sản phẩm để đảm bảo tất cả các sản phẩm bạn muốn được xử lý đều được chấp nhận.
139 Các liên kết sản phẩm không khớp với miền đã xác nhận liên kết với tài khoản này. Lỗi cấp tập tin URL link của bạn phải phù hợp với miền đã xác minh cho tài khoản của bạn. Đảm bảo bạn không gửi bất kỳ chuyển hướng hoặc miền nào khác trong cột link của nguồn dữ liệu.
140 Miền người bán của bạn cần được xác nhận. Lỗi cấp tập tin Bạn phải có một miền đã xác minh để nhập nguồn dữ liệu. Xác minh miền của bạn và thử lại.
141 Một số mặt hàng có giá trị ghi chú dành cho người lớn không hợp lệ. Lỗi cấp hàng Nếu bạn đang gửi cột “adult” và có giá trị cho cột, hãy đảm bảo rằng đó là một trong các giá trị sau: true, false, yes hoặc no
142 Liên kết sản phẩm cho mặt hàng này không được đăng vì chứa quá nhiều ký tự. Lỗi cấp hàng Kiểm tra liên kết sản phẩm để đảm bảo không dài hơn 511 ký tự trước lần cập nhật tiếp theo. 
143 Không thể xác thực nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn vì tệp xml được định dạng không chính xác.  Lỗi cấp tập tin Kiểm tra xem có lỗi định dạng nào không trong tệp xml của bạn (thiếu thẻ kết thúc, ký tự không hợp lệ, v.v.) và sửa lại trước lần cập nhật tiếp theo.
144 Ngày hết hạn của bạn được định dạng không chính xác, vì vậy mặt hàng này sẽ được đăng mà không có ngày hết hạn.  Cảnh báo cấp hàng Đảm bảo rằng mục nhập cột ngày hết hạn được định dạng là số và sửa lại mọi định dạng khác trước lần cập nhật tiếp theo.
145 Ngày còn/hết hàng của bạn được định dạng không chính xác, vì vậy mặt hàng này sẽ được đăng mà không có ngày còn/hết hàng.  Cảnh báo cấp hàng Đảm bảo rằng mục nhập cột ngày còn/hết hàng được định dạng là số và sửa lại mọi định dạng khác trước lần cập nhật tiếp theo.
146 Ngày giảm giá của bạn được định dạng không chính xác, vì vậy mặt hàng này sẽ được đăng mà không có ngày giảm giá.  Cảnh báo cấp hàng Đảm bảo rằng mục nhập cột ngày giảm giá được định dạng là số và sửa lại mọi định dạng khác trước lần cập nhật tiếp theo.
147 Đơn vị trọng lượng được định dạng không chính xác, vì vậy mặt hàng này sẽ được đăng mà không có đơn vị trọng lượng.  Cảnh báo cấp hàng Đảm bảo rằng mục nhập cột đơn vị trọng lượng được định dạng là lb, oz hoặc kg và sửa lại mọi định dạng khác trước lần cập nhật tiếp theo.
148 Mục nhập cột gói hàng của bạn được định dạng không chính xác, vì vậy mặt hàng này sẽ được đăng mà không được đóng gói cùng với các sản phẩm khác.  Cảnh báo cấp hàng Đảm bảo rằng mục nhập cột gói hàng được định dạng là yes, no, true hoặc false và sửa lại bất kỳ định dạng nào khác trước lần cập nhật tiếp theo.
149 Cột thời gian cập nhật của bạn được định dạng không chính xác, vì vậy mặt hàng này sẽ được đăng mà không có thời gian cập nhật.  Cảnh báo cấp hàng Đảm bảo rằng mục nhập cột thời gian cập nhật được định dạng là số và sửa lại mọi định dạng khác trước lần cập nhật tiếp theo.
150 Không thể tải nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn xuống do sự cố chuyển hướng URL.  Lỗi cấp tập tin Kiểm tra xem có vấn đề nào với định dạng URL nguồn dữ liệu bắt buộc hoặc trang web lưu trữ của bạn không và sửa trước lần cập nhật tiếp theo. URL nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn có thể đã vượt quá 10 lần chuyển hướng, thay đổi giao thức trong quá trình chuyển hướng hoặc có thể hoàn toàn không hợp lệ.  
151 Mặt hàng này sẽ không được đăng vì cần phải có thông tin giá.  Lỗi cấp hàng Nhập thông tin giá chính xác vào cột giá trước lần cập nhật tiếp theo.
152 Không thể xác thực nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn vì tệp không chứa số dòng tối thiểu cần thiết cho nguồn dữ liệu bắt buộc hợp lệ.  Lỗi cấp tập tin Đảm bảo nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn chứa từ hai dòng trở lên (một dòng tiêu đề và một hoặc nhiều dòng sản phẩm) trước lần cập nhật tiếp theo.
153 Nhãn tùy chỉnh của bạn quá dài, vì vậy mặt hàng này sẽ được đăng mà không có nhãn tùy chỉnh.  Cảnh báo cấp hàng Đảm bảo rằng nhãn tùy chỉnh của bạn không dài hơn 100 ký tự trước lần cập nhật lần tiếp theo.
154 Loại sản phẩm của bạn quá dài, vì vậy mặt hàng này sẽ được đăng mà không có loại sản phẩm.  Cảnh báo cấp hàng Đảm bảo loại sản phẩm của bạn không dài hơn 750 ký tự trước lần cập nhật tiếp theo.
155 Không thể xác thực danh mục sản phẩm vì không có sản phẩm nào trong cửa hàng Shopify của bạn để nhập.  Lỗi cấp tập tin Kiểm tra danh sách sản phẩm của bạn trong cửa hàng Shopify và xác nhận rằng bạn có hàng để bán trước lần cập nhật tiếp theo.
156 Các liên kết hình ảnh bổ sung của bạn vượt quá giới hạn cho hình ảnh bổ sung, vì vậy mặt hàng này sẽ được đăng mà không có một số hình ảnh. Cảnh báo cấp hàng Giới hạn các mục nhập trong cột liên kết bổ sung còn từ 10 trở xuống.
157 Một số giá trị Danh mục Sản phẩm Google bị thiếu, điều này có thể làm hạn chế khả năng hiển thị trong các đề xuất, kết quả tìm kiếm và trải nghiệm mua sắm. Cảnh báo cấp hàng Kiểm tra các giá trị Danh mục Sản phẩm Google của bạn và đảm bảo chúng được định dạng bằng các giá trị từ phân loại GPC US-EN cho bất kỳ mặt hàng nào có giá trị Danh mục Sản phẩm Google được liên kết trước lần cập nhật tiếp theo của bạn.
158 Một số giá trị Danh mục Sản phẩm của Google được định dạng không chính xác, điều này có thể làm hạn chế khả năng hiển thị trong các đề xuất, kết quả tìm kiếm và trải nghiệm mua sắm. Cảnh báo cấp hàng Kiểm tra các giá trị Danh mục Sản phẩm Google của bạn và đảm bảo chúng được định dạng bằng các giá trị từ phân loại GPC US-EN cho bất kỳ mặt hàng nào có giá trị Danh mục Sản phẩm Google được liên kết trước lần cập nhật tiếp theo của bạn.
159 Một số giá trị điều kiện bị thiếu, có thể làm hạn chế khả năng hiển thị trong các đề xuất, kết quả tìm kiếm và trải nghiệm mua sắm. Cảnh báo cấp hàng Kiểm tra các giá trị điều kiện của bạn và đảm bảo các giá trị này được định dạng là new, used hoặc refurbished cho bất kỳ mặt hàng nào có giá trị điều kiện liên kết trước lần cập nhật tiếp theo của bạn.
160 Một số giá trị điều kiện được định dạng không chính xác, có thể làm hạn chế khả năng hiển thị trong các đề xuất, kết quả tìm kiếm và trải nghiệm mua sắm. Cảnh báo cấp hàng Kiểm tra các giá trị điều kiện của bạn và đảm bảo các giá trị này được định dạng là new, used hoặc refurbished cho bất kỳ mặt hàng nào có giá trị điều kiện liên kết trước lần cập nhật tiếp theo của bạn.
1001 Không thể tìm thấy một số hình ảnh. Lỗi cấp hàng Đảm bảo liên kết hình ảnh của bạn là một liên kết đến tập tin hình ảnh và tác nhân người dùng có thể tải xuống.
1007 Một số hình ảnh có định dạng không được chấp nhận. Lỗi cấp hàng Gửi URL hình ảnh hợp lệ với các tập tin hình ảnh ở đích.
1012 Mặt hàng này sẽ không được đăng vì đã vượt quá số lượng tối đa các mặt hàng trong nhóm này.  Lỗi cấp hàng Giảm số lượng mặt hàng được liệt kê cho nhóm này còn 350 trở xuống.
4028 Không thể tìm thấy một số hình ảnh chính. Lỗi cấp hàng Hãy kiểm tra mọi sự cố với định dạng URL của hình ảnh chính hoặc trang web lưu trữ của bạn trước khi cập nhật lần tiếp theo.
4029 Không thể tìm thấy một số hình ảnh bổ sung. Cảnh báo cấp hàng Hãy kiểm tra mọi sự cố với định dạng URL của hình ảnh bổ sung hoặc trang web lưu trữ của bạn trước khi cập nhật lần tiếp theo. 

 

Bước tiếp theo là gì?

Nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn có được nhập thành công không? Có thể mất một khoảng ngày để biết.

 • ! Tuyệt vời, hãy đọc hướng dẫn của chúng tôi để tìm hiểu cách quảng bá nhóm sản phẩm của bạn.
 • Không, nguồn dữ liệu đã có một số sai sót. Không sao, có thể thử vài lần mới làm đúng được. Hãy sử dụng hướng dẫn khắc phục thông báo lỗi của chúng tôi để xử lý những sai sót đó.

 

 

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ