Thanh toán bị từ chối

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Nếu thanh toán của bạn không thành công hoặc thẻ của bạn bị từ chối:

  • Kiểm tra email của bạn để biết thêm chi tiết về các thanh toán bị từ chối.
  • Đảm bảo rằng thẻ trong hồ sơ được chấp nhận ở quốc gia của bạn. Lưu ý rằng chúng tôi hiện không chấp nhận thẻ trả trước (ví dụ: Visa gift card hoặc Payoneer).
  • Xác nhận rằng địa chỉ thanh toán giống với với địa chỉ thẻ.
  • Xác nhận rằng quốc gia của doanh nghiệp bạn giống với quốc gia trong tài khoản quảng cáo. Nếu bạn cần thay đổi quốc gia thanh toán, vui lòng thiết lập tài khoản nhà quảng cáo mới.
  • Kiểm tra xem  quốc gia thanh toán có nằm trong danh sách những quốc gia chúng tôi hỗ trợ hay không
  • Hãy liên hệ với công ty thẻ của bạn.

Nếu bạn giải quyết vấn đề với ngân hàng của mình hoặc có thẻ tín dụng khác mà bạn có thể sử dụng, hãy thay đổi thông tin thanh toán. Chiến dịch quảng cáo của bạn có thể bị tạm dừng cho đến khi chúng tôi xử lý thanh toán thành công.

Xem danh sách thanh toán được chấp nhận của chúng tôi.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ